In­sikts­full film om mob­bad finsk hob­by

Vi i Vasastan - - Bio -

HOB­BY­HOR­SE RE­VO­LU­TION REGI: Sel­ma Vil­hu­nen

SPELTID: 88 mi­nu­ter BETYG:

”Häs­tar finns in­te” var ett ab­sur­dis­tiskt in­ter­net­fe­no­men för någ­ra år se­dan. Ty­värr blev skäm­tet, som gick ut på att häs­ten är en frukt som in­te finns, snart ock­så ett sätt att dri­va med unga häst­in­tres­se­ra­de tje­jer. De pro­te­ste­ra­de mot på­stå­en­det på Fa­ce­book, hän­vi­sa­de till sin eg­na stallfa­vo­ri­ter, men möt­tes av hån­ful­la gap­flabb i kom­men­tarsfäl­ten.

Ty­värr var min förs­ta re­ak­tion på trai­lern till ”Hob­by­hor­se re­vo­lu­tion” att det mås­te hand­la om en moc­ku­men­tär, det vill sä­ga en film om en upp­dik­tad trend bland unga tje­jer i Fin­land. Men min ar­ro­gans kom snabbt på skam – det finns verk­li­gen käpp­häst­fan­tas­ter som hål­ler på med hin­der­hopp­ning.

Och om den mest mob­ba­de hob­byn har Sel­ma Vil­hu­nen, som ny­li­gen till­de­la­des Nor­dis­ka rå­dets film­pris för spel­fil­men ”Den lil­la spar­ven”, gjort en bå­de in­sikts­full och be­rö­ran­de do­ku­men­tär­film.

För pro­ble­met är att de blir hå­na­de pre­cis som and­ra hästtje­jer – myc­ket av ”Hob­by­hor­se re­vo­lu­tion” hand­lar om att und­vi­ka jämn­å­ri­ga kil­lars för­dö­man­de blic­kar. Ma­ri­am sä­ger att hon för­sö­ker döl­ja sitt in­tres­se för att in­te bli ut­stött, me­dan en an­nan av tje­jer­na be­rät­tar om hur hon bli­vit re­tad i klas­sen.

Det är en ned­slå­en­de men ock­så upp­lyf­tan­de film, som ut­spe­lar sig en ål­der när lek slu­tar va­ra so­ci­alt ac­cep­te­rat. Ja, om det in­te hand­lar om man­ligt ko­dad lek som tv­spel. Tje­jer­na i ”Hob­by­hor­se re­vo­lu­tion” ger si­na käpp­häs­tar namn och ka­rak­tärs­drag och dis­ku­te­rar be­ty­del­sen av dres­syr. Det är en hob­by i gräns­lan­det mel­lan id­rott och roll­spel, helt och hål­let på de unga ut­ö­var­nas ini­ti­a­tiv. Visst känns det re­vo­lu­tio­ne­ran­de.

Myc­ket av ”Hob­by­hor­se re­vo­lu­tion” hand­lar om att und­vi­ka jämn­å­ri­ga kil­lars för­dö­man­de blic­kar.

FINSKA KÄPP­HÄS­TAR. ”Hob­by­hor­se re­vo­lu­tion” är en upp­lyf­tan­de do­ku­men­tär.

JACOB LUNDSTRÖM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.