Lätt att va­ra mil­jö­vän­lig

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Ol­le

Det är lätt att va­ra mil­jö­vän­lig pend­la­re i Stock­holm! Tun­nel­ba­nan och pen­del­tå­gen tar en över sto­ra av­stånd på myc­ket kort tid och näs­tan all­tid be­tyd­ligt snab­ba­re än med bil. Man kan in­te så­ga ett tra­fik­sy­stem för en en­sta­ka in­ställd av­gång el­ler någ­ra för­se­ning­ar.

Vad gäl­ler av­gift för mc och ves­por är det dock ett miss­tag av de sty­ran­de att in­fö­ra P-av­gift för des­sa. Da­ni­el Helldén är den po­li­ti­ker som in­te ba­ra pra­tar om vad som skall gö­ras. Säl­lan har Stock­holm haft en po­li­ti­ker som ar­be­tat så prak­tiskt och verk­li­gen fått sa­ker ut­rät­ta­de. All he­der åt ho­nom! Var­för skul­le det va­ra fel att främ­ja cy­ke­loch kol­lek­tiv­tra­fik? Ing­en sunt tän­kan­de män­ni­ska bor­de ha någ­ra in­vänd­ning­ar mot det­ta!

Pub­li­ce­rad vec­ka 45.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.