Öns­kas hy­ra

Vi i Vasastan - - Bo & Fynd -

Lä­gen­het öns­kas hy­ra

Hej, jag he­ter El­len He­din och är en konst - och de­signstu­de­ran­de 22-åring som sö­ker en lä­gen­het att hy­ra. Jag job­bar vid si­dan av stu­di­er­na och har en sta­bil eko­no­mi. Jag är sköt­sam och lätt­sam och har go­da re­fe­ren­ser från ti­di­ga­re bo­en­den. Jag är djur och rök­fri. Tel 076-706 46 10 Öns­kar trev­lig dag!

Stu­dent sö­ker bo­en­de Jag är en 25-årig tjej från Sig­tu­na som stu­de­rar stats­ve­ten­skap på Stockholms uni­ver­si­tet. Jag sö­ker just nu bo­en­de i Stock­holm och är gär­na in­ne­bo­en­de, men att hy­ra en mind­re lä­gen­het kan ock­så va­ra av in­tres­se! Jag är även djur- och rök­fri. Tel. 073-338 52 28

Stu­dent från Lunds Uni­ver­si­tet sö­ker bo­en­de till vå­ren

Hej! Jag he­ter Jo­han Hägg­ström, är 21 år och stu­de­rar Stra­te­gisk kom­mu­ni­ka­tion på Lunds Uni­ver­si­tet. Till vå­ren ska jag prak­ti­se­ra i Stock­holm och sö­ker där­med bo­en­de. Jag är djur- och rök­fri samt har ord­nad eko­no­mi. Allt är av in­tres­se, ifall det­ta lå­ter in­tres­sant nås jag via te­le­fon: 073-855 08 85

Psy­ko­logs­tu­dent sö­ker 1a

27-årig psy­ko­logs­tu­dent sö­ker omö­ble­rad 1a fr o m ja­nu­a­ri (in­flytt i de­cem­ber möj­lig om det fö­re­dras). Gär­na centralt lä­ge och med rim­lig hy­ra. Sö­ker pri­märt för en läng­re tids­pe­ri­od, men minst 6 må­na­der. Jag kom­mer ta väl hand om lä­gen­he­ten! Hör av dig på jon­na.eklund@gmail.com el­ler 072-857 75 57

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.