Sko­la an­mäls: Tig­ger do­na­tion av för­äld­rar

Sam­lar in till fler lä­rar­led­da lek­tio­ner

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mim­mi Ep­ste­in

Trots kri­tik från Skol­in­spek­tio­nen fort­sät­ter för­äld­ra­för­e­ning­en på En­skil­da gym­na­si­et att krä­va pri­va­ta do­na­tio­ner för att hål­la kva­li­tet i un­der­vis­ning­en. Nå­got som rek­torn för­ne­kar.

Trots kri­tik från Skol­in­spek­tio­nen fort­sät­ter för­äld­ra­för­e­ning­en på En­skil­da gym­na­si­et tryc­ka på för att få in pri­va­ta do­na­tio­ner från för­äld­rar för att be­hål­la god kva­li­tet i un­der­vis­ning­en. Re­sul­ta­tet? En ny an­mä­lan. I ett be­slut av Skol­in­spek­tio­nen från ok­to­ber 2014 skrev myn­dig­he­ten att En­skil­da gym­na­si­et vid Teg­nérlun­den var tvung­na att vid­ta åt­gär­der för att ut­bild­ning­en var och skul­le fram­stå som av­gifts­fri. Bak­grun­den? En för­äl­der an­mäl­de sko­lan då per­so­nen in­te upp­lev­de de do­na­tio­ner som för­äld­ra­för­e­ning­en upp­ma­na­de till var fri­vil­li­ga. Spe­ci­fikt gäll­de det 4 000 kro­nor per elev och ter­min som skul­le gå di­rekt till sko­lan.

4 000 kro­nor per barn

Nu rik­tas i prin­cip sam­ma kri­tik mot sko­lan av en an­nan för­äl­der vars barn pre­cis har bör­jat där. Sum­man för­äld­ra­för­e­ning­en vill ha in, 4 000 kro­nor, är den­sam­ma som för tre år se­dan.

För­äl­dern vill va­ra ano­nym av räds­la att an­mä­lan ska kun­na på­ver­ka hens barn ne­ga­tivt. Men i an­mä­lan skri­ver hen att det un­der en in- for­ma­tions­kväll i bör­jan av ok­to­ber fick in­for­ma­tio­nen att för­äld­ra­för­e­ning­en vill ha in fri­vil­li­ga do­na­tio­ner.

När per­so­nen kom hem ha­de hen fått ett mejl med upp­rep­ning av sam­ma in­for­ma­tion som på mö­tet.

”Na­tur­ligt­vis gör do­na­tio­ner­na det möj­ligt för EG att er­bju­da öka­de in­sat­ser i form av fler lä­rar­led­da lek­tio­ner, he­la skol­da­gar på plats i sko­lan och lä­ra­re som har mer tid till för- och ef­ter­ar­be­te”, står det i mej­let som av­slu­tas med or­den ”med hopp om en god upp­slut­ning för vå­ra barns bäs­ta”.

Rek­torn: ”Fri­vil­lig­het”

En­ligt an­mä­lan ska do­na­tio­ner­na ha upp­muntrats av rek­tor Le­na Birk­ma­nis. Nå­got som hon till­ba­ka­vi­sar i ett mejlsvar till Stock­hol­mDi­rekt.

– Det stäm­mer in­te. Jag kommunicerar in­te kring do­na­tio­ner på an­nat sätt än att un­der­stry­ka fri­vil­lig­he­ten och upp­re­par att ut­bild­ning­en är lik­vär­dig och av­gifts­fri, skri­ver Le­na Birk­ma­nis.

An­mä­lan lik­nar ju den som in­kom 2014. Vad vid­tog ni för åt­gär­der ef­ter Skol­in­spek­tio­nens för­ra be­slut?

– Vi in­for­me­ra­de al­la vid upp­re­pa­de till­fäl­len om fri­vil­lig­he­ten.

Hur ser ni på att det finns för­äld­rar som upp­le­ver att do­na­tio­ner­na in­te är fri­vil­li­ga?

– Jag be­kla­gar att för­äld­rar har upp­levt det på an­nat sätt än att sko­lan tar emot do­na­tio­ner och att det är fri­vil­ligt att läm­na en do­na­tion. Jag ver­kar för att gö­ra det tyd­ligt.

Hur kom­mer ni att age­ra nu?

– Tyd­ligt in­for­me­ra om att ut­bild­ning­en är av­gifts­fri och un­der­stry­ka fri­vil­lig­he­ten för att sä­ker­stäl­la att det upp­levs så av al­la för­äld­rar.

Jag be­kla­gar att för­äld­rar har upp­levt det på an­nat sätt än att sko­lan tar emot do­na­tio­ner och att det är fri­vil­ligt att läm­na en do­na­tion.

FOTO: MIM­MI EP­STE­IN

AN­MÄLD. En för­äl­der har an­mält En­skil­da gym­na­si­et till Skol­in­spek­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.