Häx­or fick in­te ti­me­out – de brän­des le­van­de

Vi i Vasastan - - Hej Vasastan - CHRISTOF­FER RÖST­LUND Re­por­ter Pra­ta med mig! christof­fer.rost­lund @di­rekt­press.se @crj138

Ro­ger Mo­gert fick gå och hans mil­jon­fall­s­kärm blev en stor ny­het. Och en MP-topp har läm­nat par­ti­et. Bå­da tunga po­li­ti­ker som an­kla­gats för sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er. S-man­nen Mo­gert och MP-top­pen klev un­dan istäl­let för att ta en ti­me­out, en pop­pis flykt för mäk­ti­ga män som trängs in i hör­net när kvin­nor skri­ker ”nu räc­ker det!”. Man tar en ti­me­out, allt­så be­tald se­mes­ter, och re­ser ut­om­lands för att und­kom­ma #me­too. Just nu i Stock­holms me­di­e­re­la­te­ra­de kret­sar är det många män som just för­svin­ner. Tar en se­mes­ter el­ler sjuk­skri­ver sig. Om­grup­pe­rar, kän­ner be­hov av för­änd­ring, nystart, det var dags att gö­ra nå­got nytt va? Pos­tar bil­der på sig själv i so­ci­a­la me­di­er lig­gan­des på en strand, ac­kom­pan­je­ra­de av nå­gon ”ni tar ald­rig mig”kax­ig cap­tion. Vil­ket blir förs­ta låg­pris­bo­la­get att cy­niskt casha in på det här med en #fly­to-kam­panj med bil­ligt flyg till län­der ut­an ut­läm­nings­av­tal med Sve­ri­ge? I vec­kan av­slu­ta­de Af­ton­bla­det sitt sa­m­ar­be­te med Staf­fan Hei­mer­son. I en text jäm­för­de han #me­too-vitt­nes­mål av den sort som fäll­de S- och MP-män­nen med 1600-ta­lets häx­jakt i Sa­lem och Stal­ins mass­av­rätt­ning­ar. Stark to­bak, men Hei­mer­sons fans (män) skri­ker sig he­sa om just häx­jakt då han fick fo­ten. Iro­niskt med tan­ke på att häx­jak­ten var män som an­kla­ga­de kvin­nor för svart­konst. Kvin­nan är all­tid en häxa. Men de kvin­nor som an­kla­ga­des för häx­e­ri fick ing­en ti­me­out. De fick in­te ens mil­jo­ner kro­nor i fall­skärm! De fick mö­ta dö­den i bå­lens flam­mor. Och Stal­ins par­ti­fi­en­der skic­ka­des in­te på char­ter­se­mes­ter för att de kän­de att det var dags att gö­ra nå­got nytt i li­vet. De skic­ka­des till Gu­lag där det nya i li­vet be­stod av att ar­be­ta ihjäl sig på Si­bi­ri­ens is­vid­der.

Så, kä­ra män, kan vi al­la ba­ra chil­la med att åkal­la troll­pac­kor och dik­ta­to­rer när vi snac­kar om #me­too, och se det för vad det är: en tyst­nads­kul­tur som änt­li­gen dör sot­dö­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.