Stads­bib­li­o­te­ket blir bygg­nads­min­ne

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Läns­sty­rel­sen har bygg­nads­min­nes­för­kla­rat Stads­bib­li­o­te­ket med till­hö­ran­de ba­sa­rer och park. För hu­vud­bygg­na­den in­ne­bär det bland an­nat att det in­te får gö­ras in­grepp i den fas­ta in­red­ning­en som kom till fö­re år 1961 och att bygg­na­den in­te får ri­vas, till sitt ytt­re byg­gas om el­ler på an­nat sätt för­änd­ras.

– Bib­li­o­te­ket fyl­ler kri­te­ri­er­na väl för att bli bygg­nads­min­ne och skyd­das nu för fram­ti­den och kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner, sä­ger Louise Schly­ter, chef för en­he­ten för kul­turmil­jö på Läns­sty­rel­sen, i ett press­med­de­lan­de.

UNIK. ”Trä­top­pen är en unik byggnad som kan gö­ra Stock­holm mer in­tres­sant. För­u­tom att det kan bli Sve­ri­ges förs­ta skyskra­pa i trä, så kan den även rym­ma stu­dent­bo­stä­der på en väl­digt cen­tral plats”, sä­ger Anders Be­rens­son, ar­ki­tek­ten bakom Trä­top­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.