Här sam­lar han stans al­la NFL-äls­ka­re var­je sön­dag

Vi i Vasastan - - Vasastan - Jo­hann Ber­nö­vall

Matt­hi­as Sjö­din, 41, pod­dar och gör webb-tv om en av si­na många pas­sio­ner: NFL. Den ame­ri­kans­ka fot­bolls­li­gan blir allt mer po­pu­lär i Sve­ri­ge – och nu sam­lar han de all­ra nör­di­gas­te fan­sen på Hard Rock Café var­je sön­dag.

Ut­ö­ver NFL-nör­de­ri­et är Matt­hi­as Sjö­din känd som grun­da­re av hip­hop-tid­ning­en Kingsi­ze Ma­ga­zi­ne.

– När det kom­mer till ame­ri­kansk kul­tur så finns det många ben att stå på för mig. Jag är från Umeå från bör­jan och var en del av hardco­re­punk-sce­nen på 90-ta­let som ha­de kopp­ling­ar till USA. Dess­utom höll jag på med ska­te­board och snow­board som ock­så är tyd­ligt ame­ri­kanskt in­flu­e­ra­de.

Men nu är det allt­så NFL som är fo­kus för Si­bi­ri­en­bon Matt­hi­as Sjö­din. Podcas­ten ”NFL-pod­den” – som ut­setts till Sve­ri­ges sjun­de bäs­ta sport­podd – är en cen­tral del i NFL-com­mu­ni­tyn i Sve­ri­ge, som väx­er allt mer.

– He­la li­gan vill bli stör­re i Eu­ro­pa och där är Sve­ri­ge en cen­tral del i det. Sen två år sam­las vi på Hard Rock Café på sön­da­gar­na och tit­tar på mat­cher­na på TV. Det är många podd­lyss­na­re men även ame­ri­ka­ner bo­en­de i Stock­holm som dy­ker upp, sä­ger Matt­hi­as Sjö­din.

– Det är en otro­ligt trev­lig stäm­ning och en fan­tas­tisk ge­men­skap. Folk um­gås fast de he­jar på oli­ka lag. Folk gli­der runt i si­na lag­trö­jor och har det här­ligt. Det är som en ung­doms­gård för li­te äld­re.

Var­för är NFL så bra att nör­da ner sig i?

– Vår podcast hand­lar till hälf­ten om själ­va fot­bol­len och hälf­ten om kul­tu­ren run­tom­kring. Det finns väl­digt myc­ket att sät­ta sig in i, vil­ket ty­värr med­för att det kan bli en viss hip­ster­kul­tur kring det, sä­ger han.

FOTO: PRIVAT

USA-FRÄLST. Matt­hi­as Sjö­din, 41, dri­ver NFL­pod­den och sam­lar var­je sön­dag ame­ri­kansk fot­bolls-to­ki­ga fans på Hard Rock Café.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.