Ny rap­port: Fler barn le­ver i hem­lös­het

Vi i Vasastan - - Stockholm - Cla­rence Fren­ker

An­ta­let hem­lö­sa barn ökar i Stock­holm. Sam­ti­digt ris­ke­rar allt fler barn­fa­mil­jer att stå ut­an bo­stad om ingen­ting görs åt bo­stads­si­tu­a­tio­nen. Det me­nar Stock­holms Stads­mis­sion i sin hem­lös­hets­rap­port som idag över­läm­nas till riks­da­gen.

I dag läm­nar Stock­holms Stads­mis­sion över sin år­li­ga hem­lös­hets­rap­port till riks­da­gen. I den fram­går att Sve­ri­ge, och i syn­ner­het Stock­holm, mö­ter en fram­tid där allt fler män­ni­skor står ut­an bo­stad. Sär­skilt ut­sat­ta upp­ges barn­fa­mil­jer i stor­stads­re­gi­o­ner­na va­ra.

”Det är be­kym­mer­samt”

En­ligt rap­por­ten upp­ger Stock­holms stad att 718 barn sak­na­de sta­dig­va­ran­de bo­en­de i bör­jan av året. Det är en ök­ning med 83 barn jäm­fört med 2015, då an­ta­let var 635.

– Att fler barn sak­nar sta­dig­va­ran­de bo­en­den är myc­ket be­kym­mer­samt ef­tersom det le­der till ett so­ci­alt ut­an­för­skap. Barn som le­ver i so­ci­alt ut­an­för­skap lö­per hög­re risk att som vux­en drab­bas av ohäl­sa, ar­bets­lös­het och fat­tig­dom. Po­li­ti­ker­na mås­te age­ra nu – in­nan fler barn far il­la och ställs in­för en osä­ker till­va­ro och fram­tid, sä­ger Ma­ri­ka Mar­ko­vits som är chef för Stock­holms Stads­mis­sion i ett press­med­de­lan­de.

I rap­por­ten fö­reslås nu en rad åt­gär­der. Bland an­nat att for­mu­le­ra och an­ta en ny hem­lös­hets­stra­te­gi, in­fö­ra ett håll­bar­hets­ar­be­te i fas­tig­hets­bran­schen för att tvinga bran­schen att ta an­svar i frå- gan samt ett för­stärkt och ut­ö­kat bo­stads­bi­drag till samt­li­ga sam­hälls­grup­per med lå­ga in­koms­ter.

– Var finns de bil­li­ga bo­stä­der­na? Det är hög tid att se över nya bo­en­de­lös­ning­ar för en mer kre­a­tiv bo­stads­mark­nad. Att bo­stad är en mänsk­lig och med­bor­ger­lig rät­tig­het är nå­got som i prak­ti­ken just nu ser ut att va­ra omöj­ligt att le­va upp till med bo­stads­po­li­ti­kens nu­va­ran­de in­rikt­ning, sä­ger Ma­ri­ka Mar­ko­vits.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

HEM­LÖ­SA. An­ta­let hem­lö­sa barn i Stock­holm ökar. Sam­ti­digt spås allt fler barn­fa­mil­jer i Stock­holm stå ut­an bo­stad till följd av bo­stads­si­tu­a­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.