Bi­lis­ter om­vänds – får gra­tis SL-kort

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mi­chael Toll

Ett tu­sen­tal va­ne­bi­lis­ter i Stock­holm kom­mer näs­ta år er­bju­das gra­tis SL-kort för att lä­ra sig åka kol­lek­tivt.

Det är lands­ting­et som vill att fler ska bör­ja åka kol­lek­tivt i Stock­holm. För att loc­ka fler till buss och tun­nel­ba­na kom­mer näs­ta år oli­ka pro­jekt ge­nom­fö­ras för att loc­ka bi­lis­ter att stäl­la bi­len hem­ma, nå­got som DN var först med att be­rät­ta.

Ett tu­sen­tal per­so­ner kan bli fö­re­mål för det här testet.

– Vi vill få fler att an­vän­da SL-tra­fi­ken fram­för bi­len och vi vet att den här ty­pen av test fun­ge­rar, sä­ger Kristof­fer Tam­sons (M), tra­fiklands­tings­råd.

Ti­di­ga­re har ett pro­jekt i mind­re ska­la ge­nom­förts i Sö­der­täl­je, där ett hund­ra­tal an­ställ­da som på bland an­nat Sca­nia och Ast­ra Ze­neca fick er­bju­dan­de om gra­tis SL-kort, om de ställ­de bi­len.

– Om­kring 25 pro­cent av des­sa fort­sat­te att åka kol­lek­tivt ef­ter testet, nu ska vi tes­ta det här i stör­re ska­la, sä­ger Kristof­fer Tam­sons.

Ut­del­ning­en av SL-kort kom­mer att star­ta nå­gon gång näs­ta år, och ge­nomf ö - ras i fle­ra oli­ka till­fäl­len. De som får ett gra­tis­kort kom­mer bland an­nat att väl­jas ut ge­nom sam­ar­be­ten med fö­re­tag.

Må­let är att hit­ta va­ne­bi­lis­ter som av oli­ka om­stän­dig­he­ter be­fin­ner sig i en ny si­tu­a­tion (bytt jobb, flyt­tat etc), då det då kan va­ra lät­ta­re att bry­ta in­van­da möns­ter.

SL:s lång­sik­ti­ga mål är att 220 000 fler re­se­nä­rer än idag ska åka kol­lek­tivt 2030. (idag är det 49 pro­cent av stock­hol­mar­na som åker, må­let är 54 pro­cent.

FOTO: MOTSPHOTOS

KÖR BIL – ÅK GRA­TIS. Bi­lis­ter, som ald­rig an­nars åker kol­lek­tivt, får pro­va på att åka buss och tun­nel­ba­na gra­tis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.