Ef­ter skan­da­len: Där­för får Mo­gert mil­jo­ner­na

Vi i Vasastan - - Stockholm - Ro­bin Hög­berg

Er­sätt­ningsni­vå­er­na

Om Mo­gert får

Se­dan va­let 2014

Av­gick ef­ter tra­kas­se­ri­an­kla­gel­ser – får be­talt i fle­ra år. Ro­ger Mo­gert (S) har fle­ra mil­jo­ner i av­gångs­ve­der­lag att vän­ta – av skat­te­be­ta­lar­nas peng­ar. Ny­a­re po­li­ti­ker får in­te li­ka myc­ket.

Stock­holms kul­tur- och stads­bygg­nads­bor­gar­råd Ro­ger Mo­gert (S) har av­gått ef­ter att en hand­full kvin­nor vitt­nat om att bor­gar­rå­det ska ha miss­bru­kat sin ställ­ning som makt­ha­va­re och po­li­ti­ker.

– Jag har be­tett mig på ett sätt som är oac­cep­ta­belt, jag har fått de här kvin­nor­na att kän­na sig ut­sat­ta. Jag är djupt led­sen för det och vill be de här per­so­ner­na om ur­säkt, sä­ger Ro­ger Mo­gert i en skrift­lig kom­men­tar.

Vi kan nu av­slö­ja Ro­ger Mo­gerts av­gångs­ve­der­lag. De kom­man­de tolv må­na­der­na får han 76 000 kro­nor i må­na­den, vil­ket ger en er­sätt­ning på to­talt 912 000 kro­nor fö­re skatt förs­ta året. Er­sätt­ning­en är be­räk­nad så att Mo­gert får 65 pro­cent av sitt hel­tidsar­vo­de un­der 2016 – vil­ket var 117 000 kro­nor i må­na­den.

Be­talt i fy­ra år till

Den fö­re det­ta S-top­pen får se­dan be­talt i yt­ter­li­ga­re fy­ra år. Un­der den­na pe­ri­od får han 56 pro­cent av ar­vo­det, vil­ket mot­sva­rar 65 000 kro­nor i må­na­den. To­talt un­der de kom­man­de fem åren kom­mer Mo­gert allt­så att få 4 032 000 kro­nor fö­re skatt. Er­sätt­ning­en be­ta­las ut av Stock­holms stad och tas allt­så från stock­hol­mar­nas skat­te­peng­ar.

– Be­lop­pen är un­ge­fär­li­ga. Den ex­ak­ta er­sätt­ning­en, som räk­nas fram i oli­ka ni­vå­er med oli­ka pro­cent, är in­te rik­tigt fär­digräk­nad än, sä­ger Ani­ta Lid­berg, per­so­nal­di­rek­tör på stads­led­nings­kon­to­ret.

– För att få er­sätt­ning­en mås­te man an­sö­ka om det. Än så länge har ing­en an­sö­kan kom­mit in från Ro­ger Mo­gert, tilläg­ger hon.

And­ra reg­ler

För ny­a­re po­li­ti­ker, som fått hel­tidsupp­drag ef­ter 2014, gäl­ler and­ra reg­ler för av­gångs­ve­der­lag. En­ligt dem kan en för­tro­en­de­vald få av­gångs­ve­der­lag i max­i­malt fy­ra år.

Om ex­em­pel­vis äldre­bor­gar­rå­det Cla­ra Lind­blom (V) av nå­got skäl skul­le väl­ja att av­gå har hon allt­så ”ba­ra” rätt att sö­ka er­sätt­ning för tre år som för­tro­en­de­vald. Er­sätt­ning­en be­räk­nas ut­i­från det hel­tidsar­vo­de den för­tro­en­de­val­da ha­de året fö­re av­gångs­till­fäl­let. Ut­i­från da­gens er­sätt­ningsni­vå­er skul­le Cla­ra Lind­blom (som har en må­nads­er­sätt­ning på 104 000 kro­nor) då ha rätt till to­talt 795 600 kro­nor i av­gångs­ve­der­lag.

Får er­sätt­ning oav­sett

Ge­men­samt för bå­de den gam­la och nya mo­del­len är att rät­ten till av­gångs­ve­der­lag gäl­ler oav­sett om man får spar­ken, tving­as av­gå på grund av val­re­sul­tat el­ler av nå­got an­nat skäl väl­jer att av­gå.

– Det en­da som gör att man mis­ter er­sätt­ning­en är om man döms för ett brott som ger minst två års fäng­el­se, sä­ger Ani­ta Lid­berg.

FOTO: MIKAEL ANDERSSON

är an­tag­na av kom­mun­full­mäk­ti­ge i Stock­holms stad, och är ba­se­ra­de på Sve­ri­ges kom­mu­ner och lands­tings rikt­lin­jer. en ny för­värv­sin­komst mins­kas av­gångs­ve­der­la­get med 75 pro­cent av för­värv­sin­koms­tens be­lopp. finns två er­sätt­ning­ar att sö­ka för...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.