Allt fler ord­nar kill­mid­da­gar

Vi i Vasastan - - Stockholm - Pa­trik Wirén

#kill­mid­dag ini­ti­e­ra­des som­ma­ren 2016 av jäm­lik­hets­stif­tel­sen Ma­ke Equal som en re­ak­tion på rap­por­ter om sex­u­el­la över­grepp vid fes­ti­va­ler. Ef­ter den se­nas­te må­na­dens in­ten­si­va #me­too­kam­panj är in­tres­set för mid­da­gar­na stör­re än nå­gon­sin, be­rät­tar stif­tel­sens grun­da­re Ida Ös­tens­son.

– Det är över­allt. #me­too är en re­vo­lu­tion. En fors­ka­re sa att det på­min­ner om när kvin­nor fick ige­nom röst­rät­ten. I histo­rie­böc­ker­na kom­mer det fin­nas ett tyd­ligt fö­re och ef­ter, sä­ger hon.

Ska­pa fler platt­for­mar

Ida Ös­tens­sons för­hopp­ning är att det ska­pas än­nu fler platt­for­mar för kil­lar och män att träf­fas och pra­ta om vad det egent­li­gen in­ne­bär att va­ra man.

– Varen­da sko­la bor­de ar­ran­ge­ra kill­träf­far och an- vän­da gui­der­na som vi ta­git fram. Fe­mi­nis­men har job­bat länge för att be­fria kvin­nor men nu är det dags att vi pra­tar om hur könsnor­mer stäl­ler till det för al­la, oav­sett kön. Vi mås­te fånga upp kil­lar­na nu, sä­ger hon.

Hand­lar om män

Riks­dags­le­da­mo­ten Ro­bert Han­nah (L) har ti­di­ga­re ar­ran­ge­rat kill­mid­dag för riks­dags­le­da­mö­ter. Näs­ta vec­ka sam­lar han och Pa­trik Sil­ve­rudd (L) li­be­ra­ler från Stock­holms län för ett sam­tal som har sin ut­gångs­punkt i vitt­nesmå­len från #me­too-kam­pan­jen. Sil­ve­rudd me­nar att det här är frå­gor som verk­li­gen hand­lar om män­nen.

– Om vi tit­tar på vad kvin­nor ut­sätts för så är det i mångt och myc­ket vi män som be­hö­ver änd­ra vårt be­te­en­de. Som po­li­ti­ker vill man gär­na för­änd­ra värl­den, men min per­son­li­ga för­hopp­ning är att vi ska kun­na re­flek­te­ra över vårt eget be­te­en­de, för­kla­rar han.

Li­be­ra­ler­nas kill­mid­dag hålls i riks­da­gen den 6 de­cem­ber.

#me­too-rö­rel­sens vitt­nes­mål har fått allt fler män att ifrå­ga­sät­ta sitt be­te­en­de och att vil­ja gö­ra upp med macho­kul­tu­ren. Det märks in­te minst på den sto­ra ök­ning­en av kill­mid­da­gar.

FOTO: JULIJA SAPIC

Pub­li­ce­rad den 4 mars 2017. Ida Ös­tens­son från Ma­ke Equal vill se än­nu fler kill­mid­da­gar.

RE­VO­LU­TION. Ida Ös­tens­son från Ma­ke Equal vill se än­nu fler kill­mid­da­gar.

Ro­bert Han­nah (L).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.