För­äld­rar­na stängs ute från lu­ci­a­fi­ran­de

Vi i Vasastan - - Stockholm - Jon­na Claes­son

Istäl­let för gläd­je och för­vän­tan upp­le­ver många barn och an­ställ­da på för­sko­lor stress runt lu­cia. Där­för väl­jer nu allt fler för­sko­lor att stänga ute för­äld­rar från fi­ran­det – ett be­slut som får tum­men upp i Väs­ter­torp.

Barn som blir stres­sa­de och ner­vö­sa av upp­trä­dan­den och för­äld­rar som kän­ner stress in­för att kö­pa den klas­sis­ka lu­ci­a­kläd­seln – el­ler kanske in­te ha råd att gö­ra det. För­äld­rar som in­te kan – el­ler vill – kom­ma ifrån job­bet.

Många för­sko­lor väl­jer nu att hål­la lu­ci­a­fi­ran­det för­äld­ra­f­ritt.

Vill in­te sä­ga ”för­bud”

– Jag har job­bat här i ett år men jag vet att det här be­slu­tet togs för tre år se­dan. Jag skul­le in­te sä­ga att vi har ett för­bud. Men vi lus­sar på mor­go­nen, ba­ra med bar­nen, och så kanske vi fil­mar det och vi­sar det på en ver­nis­sage på ef­ter­mid­da­gen. Då kan för­äld­rar­na kom­ma hit och fika om de vill och har tid, sä­ger Jen­ny Berg, för­sko­le­chef på Mel­lan­ber- gets för­sko­la i Väs­ter­torp.

Äm­net har va­rit käns­ligt ge­nom åren, men in­för årets lu­ci­a­fi­ran­de har Jen­ny Berg ba­ra fått po­si­tiv re­spons.

– Jag tror att bå­de barn och för­äld­rar kän­ner en lätt­nad, sä­ger hon.

Ha­de ve­lat va­ra med

Par­win Ghan­ba­ri har si­na barn på Mel­lan­ber­gets för­sko­la. Hon för­står tan­kar­na bakom be­slu­tet, men ha­de per­son­li­gen gär­na va­rit med.

– Jag tror att det är bra att va­ra på plats för att upp­munt­ra och stöt­ta bar­nen. Jag har in­te så lätt att ta le­digt men jag för­sö­ker att gö­ra det när mi­na barn ska gö­ra nå­got spe­ci­ellt, sä­ger hon.

Men när vi stäl­ler frå­gan i fle­ra oli­ka stads­dels­grup­per på Fa­ce­book vi­sar det sig att många för­äld­rar tyc­ker det är bra att för­sko­lor­na to­nar ner lu­ci­a­fi­ran­det.

”Fi­ra Lu­cia till­sam­mans i grup­pen med pep­par­ka­kor och mys istäl­let för att pres­sa fram nå­got ur småt­ting­ar fram­för vux­na med krav på si­tu­a­tio­nen. Jät­te­bra ju”, skri­ver en för­äl­der.

VILL VA­RA MED. Par­win Ghan­ba­ri har si­na barn på Mel­lan­ber­gets för­sko­la. Hon för­står tan­kar­na bakom be­slu­tet, men ha­de gär­na va­rit med när bar­nen går lu­ci­a­tåg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.