Ef­ter al­la ho­tell­sats­ning­ar – nu änd­rar de sin stra­te­gi

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mi­chael Toll

Om­gör­ning­en kring Ser­gels torg änd­rar in­rikt­ning. Ef­ter fle­ra sto­ra ho­tell­sats­ning­ar väl­jer Va­sakro­nan att by­ta stra­te­gi.

Det är det så kal­la­de ”Mhu­set” på Malmskill­nads­ga­tan som Va­sakro­nan fat­tat be­slut att gö­ra om helt och hål­let till ett kon­tors­hus.

Ti­di­ga­re var vi­sio­nen att byg­ga ett ho­tell där, men då det re­dan har byggts ett stort an­tal ho­tell­rum i om­rå­det (bland an­nat At Six, Down­town Cam­per och Ho­bo ho­tel) sam­ti­digt som ef­ter­frå­gan på kon­tor är hög,änd­ras in­rikt­ning­en.

Bot­ten­pla­nen kom­mer där­e­mot va­ra pub­li­ka på sam­ma sätt som ti­di­ga­re för att bi­dra till ga­tans och om­rå­dets puls.

– Ex­akt vad de kom­mer in­ne­hål­la vet vi in­te än­nu men det kan hand­la om re­stau­rang­er, kon­fe­rens­an­lägg­ning­ar, even­ty­tor el­ler kul­tur­ak­ti­vi­te­ter, sä­ger An­na Ny­berg som är fas­tig­hets­ut­veck­lings­chef på Va­sakro­nan.

Pla­nen på att kopp­la ihop Malmskill­nads­ga­tan med Ser­gels torg via en soltrap­pa kvarstår och i hör­nan Mäs­ter Samu­els­ga­tan och Malmskill­nads­ga­tan kom­mer ett nytt bo­stads­hus att byg­gas.

– Må­let är alltjämt att Malmskill­nads­ga­tan ska bli en ga­ta full av folk­liv, häl­sar An­na Ny­berg.

FOTO: VA­SAKRO­NAN/TMRW

MER KON­TOR. Va­sakro­nan väl­jer att sat­sa på kon­tor istäl­let för att byg­ga ett ho­tell i det så kal­la­de ”M-hu­set” (in­ring­at på bil­den).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.