UNGA I SAM­TAL EF­TER #ME­TOO

• Här dis­ku­te­rar åt­ton­de­klas­sa­re från Va­sas­tan grän­ser • Te­a­ter med dick­pics och över­grepp

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mim­mi Ep­ste­in

Dick­pics, gräns­drag­ning­ar, över­grepp och våld. I vec­kan fick åt­ton­de­klas­sa­re från Va­sas­tan gå på en föreställning som är minst sagt ak­tu­ell i sam­band med #Me­too-kam­pan­jen.

Karak­tä­rer­na Han­na och Pontus träf­fas av en till­fäl­lig­het och blir in­tres­se­ra­de av varand­ra. I en scen där de bör­jar kys­sas för Pontus sin hand mot Han­nas un­der­liv. Två gång­er för­sö­ker hon fö­ra bort hans hand men när han fort­sät­ter för­sö­ka skri­ker hon att hon in­te vill.

”Se­ek and hi­de” spe­la­des för åt­ton­de­klas­sar­na i Vik­tor Ryd­berg Va­sas­tan i vec­kan och hand­lar om gräns­drag­ning­ar och iden­ti­tet. I två år har Te­a­ter De Vill på Pi­pers­ga­tan sam­lat in histo­ri­er från hög­sta­di­e­e­le­ver, bland an­nat på Kungs­hol­men.

I en scen kas­tar ka­rak­tä­ren Han­na skor på Pontus, och han sä­ger ”slu­ta” var­på hon frå­gar om hon bor­de ha fat­tat att han in­te vil­le. Se­dan fram­för hon en ver­sion av Bro­der Da­ni­el-lå­ten Sho­re­li­ne.

Grän­ser vik­tig frå­ga

Ef­teråt sam­ta­lar skå­de­spe­lar­na med åt­ton­de­klas­sar­na från Va­sas­tan. Fle­ra tror att Pontus av­sak­nad av ång­er in­för det han gör mot Han­na be­ror på att han in­te fat­tar att han gått över en gräns. När han där­e­mot slår en kom­pis som ham­nar på sjuk­hus kän­ner han ång­er.

– Det är en vik­tig frå­ga: vil­ka grän­ser är tyd­li­ga och vil­ka är mer sub­ti­la? sä­ger skå­de­spe­la­ren Ce­ci­lia Sä­ver­man.

En grej som ska­pa­de igen­kän­ning var att ka­rak­tä­ren Han­na får så kal­la­de dick­pics, allt­så män som skic­kar bil­der på si­na köns­or­gan, skic­ka­de till sig.

Un­der fle­ra SO-lek­tio­ner har ele­ver­na dis­ku­te­rat #Me­too-kam­pan­jen.

– Det är en stor för­del för folk kan själ­va sty­ra si­na åsik­ter, men en nack­del är att rätts­sä­ker­he­ten på­ver­kas. Att folk hängs ut in­nan det prö- vats rätts­ligt, sä­ger Mar­tin Sel­tén.

– Det är bra att så många histo­ri­er kom­mer fram, det här är ju ett pro­blem som vi al­la mås­te ta hand om och bör­ja be­hand­la varand­ra med re­spekt, sä­ger klass­kom­pi­sen Pixie Ströms­hed.

Var­för t ror ni att så många tyc­ker att det är svårt att be­rät­ta om så­dant som and­ra har ut­satt dem för?

– Jag tror att folk är räd­da att själ­va bli döm­da, att man be­fann sig i en viss si­tu­a­tion, sä­ger No­va Wes­terlund och kom­pi­sen Pixie Ströms­hed fyl­ler i:

– Det finns ju en norm att in­te be­rät­ta, som att det skul­le ha va­rit den ut­sat­tas fel att ett över­grepp sked­de. Den mås­te vi bry­ta.

Ele­ver­na är över­ens om att man be­hö­ver kän­na nå­gon för att ve­ta var den per­so­nens grän­ser går.

– Man mås­te för­stå och re­spek­te­ra grän­ser, ba­ra man gör det så är det lugnt, sä­ger Lu­kas Hans­son.

Det finns ju en norm att in­te be­rät­ta, som att det skul­le ha va­rit den ut­sat­tas fel. Den mås­te vi bry­ta.

DIS­KU­TE­RAR.

FOTO: LINDA GREN

Ef­ter fö­re­ställ­ning­en sam­ta­lar ele­ver­na med skå­de­spe­lar­na. Pixie Ströms­hed, No­va Wes­terlund, Mar­tin Sel­tén, Lu­kas Hans­son och skå­de­spe­la­ren Ce­ci­lia Sä­ver­man.

BE­RÖR #ME­TOO. Åt­ton­de­klas­sa­re ser pjä­sen Se­ek and Hi­de som be­rör #me­too och dis­ku­te­rar ef­teråt med skå­di­sar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.