Ke­rold Klang om skylt­för­vir­ring­en

I KEROLDS KVAR­TER. Ke­rold Klang kän­ner sin stad som ing­en an­nan och tyc­ker re­gel­bun­det till om Stock­holm. Den här vec­kan skri­ver han om …

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Ke­rold Klang Stock­holms­kän­na­re

En no­vem­ber­dag ham­nar man i T-cen­tra­lens ut­ö­ka­de un­der­jord där folk vand­rar i cirk­lar och spa­nar hit och dit med märk­ligt tom­ma blic­kar. Fick­tju­var? Nej, det är he­der­li­ga re­se­nä­rer som gått bort sig bland gång­ar, mö­tes­plat­ser och rull­trap­por trots rikt­ligt med hän­vis­nings­skyl­tar. Det är in­te helt lätt när tåg­sy­stem för he­la 18 kom­mu­ner ek­la­te­rat sam­bo­skap där ne­re i av­grun­den.

De älds­ta t-sta­tio­ner­na bör­jar för öv­rigt se sun­ki­ga ut, väg­gar­na ro­par ef­ter ren­gö­ring och kak­let ra­sar. Än­då är det in­tres­sant att se sta­tions­namn och hän­vis­nings­skyl­tar från förr bli syn­li­ga ef­ter re­kla­mens om­möble­ring.

All ny fo­kus har väl le­gat på de två sta­tio­ner som i år be­ri­kats med pen­del­tåg i käl­la­ren, och där lär nog re­se­nä­rer­na hit­ta rätt till slut. Någ­ra som där­e­mot in­te nått än­da fram är väl skylt­ma­kar­na.

SL har se­dan nå­got år gett lin­je­num­mer åt allt som rul­lar på spår. Det är en­het­ligt och bra. Se­dan tju­go­sex år tar vi sju­an till Djur­går­den, men vi sä­ger än­nu in­te lin­je 22 om tvär­ba­nan, fast så är fal­let. Det lär ock­så ta tid för Märsta­bor­na in­nan de skip­par or­det pen­deln till för­mån för 36 som är Märsta­tå­gets lin­je­num­mer. I syn­ner­het som tå­gen i lik­het med t-ba­ne­vag­nar­na sak­nar lin­je­skyl­tar.

SL:s kar­tor anger sym­bo­len T för tun­nel­ba­na/metro, me­dan öv­rig spår­tra­fik sam­lats un­der en ikon som fö­re­stäl­ler ett tåg. Un­der den sam­sas på sveng­els­ka tre tra­fik­slag: lo­kal­ba­na/light rail, pen­del­tåg/com­mu­ter rail och spår­väg/tram.

På sta­tions­tak skyl­tas pen­deln även med ”J”. Helt för­stå­er­lig är nog in­te den här tek­nis­ka in­del­ning­en för ovana tra­fi­kan­ter ef­tersom lo­kal­ba­nan Salt­sjö­ba­nan kör t-ba­ne­vag­nar, Li­din­gö­bor­na kal­lar sin spår­vagn för tåg, t-ba­nan är lo­kal­ba­na ovan jord och lo­kal­ba­nan Roslags­ba­nan ska få vag­nar lik­na­de dem på tvär­ba­nan, vil­ken räk­nas som spår­väg.

På Lil­je­hol­mens tun­nel­ba­ne­per­rong­er skyl­tas rö­da lin­jer­na 13 och 14 som T13 och T14, men in­te på kar­tor­na. I cen­tans nya un­der­jord hän­vi­sas pend­lar­na till Röd Lin­je, Grön Lin­je och Tun­nel­ba­na med sam­ma ge­me­na typ­snitt. Man und­rar hur många gång­er det gul­väs­ta­de info­fol­ket i un­der­jor­den fått tu­rist­frå­gan om det är Red li­ne el­ler Metro som går till Norsborg.

An­vän­dar­vän­lig skylt­ning är in­te lätt, in­te ens för proffs. På hem­vä­gen i tu­ben tän­ker jag på den gam­la vit­sen där en blos­san­de re­se­när på per­rong­en får till­sä­gel­sen:

– Ser ni in­te på skyl­ten där bor­ta att rök­ning är för­bju­den? Re­se­nä­ren sva­rar: – Visst, men bred­vid sit­ter två and­ra skyl­tar som sä­ger att jag ska kö­pa kor­sett och stu­de­ra till mäkla­re. Dom ger jag ock­så fan i.

Man und­rar hur många gång­er det gul­väs­ta­de info­fol­ket i un­der­jor­den fått tu­rist­frå­gan om det är Red li­ne el­ler Tram som går till Norsborg.

FOTO: KE­ROLD KLANG

ANTIKT PÅ T-HÖTORGET. Des­ti­na­tions­skyl­ten från 1994 täc­ker del­vis hän­vis­ning­en ”Tåg sö­derut” från 1957 och en stym­pad skyltrest från 1952 med sta­tio­nens gam­la namn ”Kungs­ga­tan” sit­ter kvar på ka­kel­väg­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.