Full­stän­dig non­cha­lans!

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Upp­rörd fot­gäng­a­re

Det röd-grön-ro­sa sty­ret i Stock­holm med mil­jö­par­tis­ten bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén bär en­sam an­sva­ret för att cyk­lar­na pri­o­ri­te­ras fö­re all an­nan tra­fik, va­re sig det gäl­ler bi­lar el­ler gå­en­de. Helldén har up­pen­bar­li­gen ald­rig själv pro­me­ne­rat vin­ter­tid i Stock­holm! Trots de sto­ra sum­mor som har sat­sats på cy­kel­vä­gar­na är det ett MYC­KET LI­TET an­tal cy­klis­ter som an­vän­der de snustor­ra, ren­so­pa­de cy­kel­vä­gar­na i Stock­holm. De MÄNG­DER med fot­gäng­a­re som pro­me­ne­rar på al­la håll i sta­den, får fin­na sig i att hal­ka om­kring på isi­ga gång­vä­gar där det på si­na stäl­len, som bäst, kan fin­nas någ­ra sand­korn, of­tast in­frus­na. Helldéns sten­hår­da pri­o­ri­te­ring på ett li­tet an­tal cy­klis­ter istäl­let för al­la gå­en­de är full­stän­digt van­sin­nig, sto­ra kost­na­der för en li­ten mängd cy­klis­ter och en full­stän­dig non­cha­lans mot den sto­ra mäng­den fot­gäng­a­re! Se till att det nu­va­ran­de sty­ret byts ut i näs­ta val så att Da­ni­el Helldén blir er­satt av en klo­ka­re per­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.