Riv­ning­en av Asto­ria-fly­gel har bör­jat

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Om­gör­ning­en av Asto­ri­a­hu­set på Ny­bro­ga­tan är i gång – en slakt av Stock­holms kul­tur­arv, me­nar mot­stån­da­re till pro­jek­tet.

För­änd­ring­en av det an­ri­ka 1870-tals­hu­set har väckt star­ka pro­tes­ter bland dem som vill be­va­ra bygg­na­den in­takt. Det är ett av Stock­holms få be­va­ra­de bo­stads­pa­lats i sten med ni­o­rumsvå­ning­ar.

Riv­ning­ar­na gäl­ler Asto­ri­a­hu­sets fly­gel som vet­ter mot So­fi Al­mqvists plats. Fly­geln ska er­sät­tas med en mo­dern och hög­re kon­tors­bygg­nad.

Asto­ri­a­hu­set ska dess­utom gö­ras mer till­gäng­ligt för all­män­he­ten ge­nom eta­ble­ring av bu­ti­ker och re­stau­rang­er. Bygg­na­den ska ock­så ge­nom­gå en om­fat­tan­de re­stau­re­ring där ori­gi­nal­de­tal­jer be­va­ras.

FOTO: ANNA SANDQVIST

LÅNGDRAGET. Asto­ri­a­hu­sets even­tu­el­la riv­ning har stötts och blötts un­der fle­ra års tid, men i april vann de­talj­pla­nen för om­gör­ning­ar­na la­ga kraft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.