Nu in­förs stat­lig ra­batt på el­cyklar

Vi i Vasastan - - Stockholm - Christof­fer Röst­lund Jons­son

Från och med i år kom­mer de som kö­per el­cy­kel att sub­ven­tio­ne­ras med många tu­sen­lap­par av sta­ten. Mi­nis­tern och året runt-cy­klis­ten Per Bolund (MP) vill att du lå­ter bi­len stå; för mil­jöns, häl­sans och det all­män­na my­sets skull. Med en el­cy­kel kan du snabbt ta dig sto­ra sträc­kor sam­ti­digt som du får mo­tion.

Kon­su­ment­mi­nis­ter Per Bolund (MP) kom­mer själv in­te att nytt­ja sub­ven­tio­nen på el­cy­kel. Han cyklar si­na två mil till och från job­bet på en van­lig tramp­hoj. El­ler, rät­ta­re sagt två styc­ken: en ro­bust med dubb­däck för vin­tern, och en lät­ta­re ra­cer för som­ma­ren.

Han ser in­te den bist­ra svens­ka vä­der­le­ken som det störs­ta hind­ret för att folk ska väl­ja två hjul fram­för fy­ra.

– Jag hål­ler in­te med om att väd­ret av­skräc­ker. Det går fan­tas­tiskt bra att cyk­la året runt, myc­ket lät­ta­re än jag trod­de när jag bör­ja­de för tio år se­dan. Man får klä sig rätt, la­ger på la­ger, och så bli r man varm i ni­från. Sopsalt­ning av vägar­na gör att det är som på som­ma­ren. Visst, det krä­ver rätt ut­rust­ning. Men om du in­te kör bil och in­te all­tid kö­per må­nads­kort, så tjä­nar du snabbt in det, sä­ger Per Bolund.

An­sök om el­for­donspre­mie

Och re­ge­ring­en gör det nu lät­ta­re att tjä­na in den slan­ten. Från och med feb­ru­a­ri kan den som kö­per en el­cy­kel an­sö­ka om en el­for­donspre­mie. Det är 25 pro­cent av pri­set som sta­ten ska be­kos­ta med skat­te­peng­ar, upp till 10 000 kro­nor per per­son.

– Vi mås­te mins­ka bilå­kan­det för mil­jön och stu­di­er vi­sar att ste­get till el­cy­kel är ett lät­ta­re steg att ta. Och har folk väl bör­jat så fast­nar de. De fles­ta har re­dan en van­lig cy­kel, det är in­te där trös­keln lig­ger. Det hand­lar om att bry­ta va­nor och då tyc­ker vi att det är vet­ti­ga­re att sub­ven­tio­ne­ra nya tek­nik­lös­ning­ar än van­li­ga cyklar, som än­då är re­la­tivt bil­li­ga. Med en el­cy­kel kan du snabbt ta dig sto­ra sträc­kor sam­ti­digt som du får mo­tion.

Att el­cy­keln lad­das med elekt­ri­ci­tet sä­ger Per Bolund är en för­sum­bar ener­gi­för­bruk­ning då det går snabbt. Pri­set på en ny cy­kel lig­ger på allt från 10 000 kro­nor upp till 40 000 kro­nor.

Även med sub­ven­tion är det en saf­tig sum­ma per cy­kel. Vem är det som ska kö­pa?

– Många. Det här är en stor rö­rel­se som he­la ti­den väx­er.

Även el­driv­na rull­sto­lar är in­klu­de­ra­de i pre­mi­en. Dock får de som vill su­sa fram på seg­way, el­dri­ven spark­cy­kel el­ler ho­ver­board stå för he­la no­tan själv.

Bid­rar till triv­seln i stan

– Jag har svårt att se nå­gon åka nå­gon läng­re sträc­ka på seg­way. Där har du in­te hel­ler var­dags­mo­tio­nen som är vik­tig. Det mins­kar sta­tens kost­na­der för sjuk­vård om män­ni­skor mo­tio­ne­rar. Med rull­sto­lar­na är det för de som kän­ner att de be­hö­ver en ibland. Du ska in­te va­ra ex­klu­de­rad för att du har ett funk­tions­hin­der som gör att du in­te kan cyk­la.

Per Bolund hop­pas att pre­mi­en och den för­vän- ta­de ök­ning­en av el­cyk­lan­de ska bi­dra till en an­nan, mer svår­mät­bar sak: triv­seln.

– Det blir en an­nan käns­la i sta­den om folk cyklar istäl­let för att kö­ra bil. Det blir trev­li­ga­re, helt en­kelt, för att du som cy­klist är när­ma­re män­ni­skor om­kring dig. Man ser varand­ra på ett an­nat sätt. Och det är lät­ta­re att stäl­la cy­keln och slin­ka in på ett kafé för en kopp. Vi lig­ger ef­ter stä­der som Kö­pen­hamn och Ams­ter­dam när det gäl­ler det här, men med schys­ta po­li­tis­ka för­slag kan vi rul­la ikapp.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

RUL­LAR FRAM. Kon­su­ment­mi­nis­ter Per Bolund (MP) är själv året runt­cy­klist. ”Det går jät­te­bra att cyk­la he­la året runt, myc­ket lät­ta­re än vad jag trod­de in­nan”

TRIVSEL. Hop­pas även att pre­mi­en ska öka triv­seln i stan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.