De av­snub­bi­fi­e­rar öl­kul­tu­ren

BÄRS MED BRUDAR. De tes­tar öl – ut­an snub­bar

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Text: Christof­fer Röst­lund Jons­son

Van­li­gast

är att män­nen vill kol­la om jag kan de tys­ka ren­lig­hets­la­gar­na från 1516.

Stre­et­gä­ris. Växt­gä­ris. Och nu – Öl­gä­ris. Mäng­den bär­snör­dar ökar la­vinar­tat, och med det an­ta­let kvin­nor som vill slip­pa män när de dric­ker. Voilà: köns­se­pa­ra­tis­tis­ka öl­prov­ning­ar.

Vad är en ”tje­jöl”? Oklart. Men det är ett ord som Li­se Ljung­man får hö­ra of­ta, pre­cis som kill­frå­gan ”va, dric­ker du verk­li­gen öl?”.

– Vårt bryg­ge­ri gjor­de en med ling­on som blev ro­sa. Då fick vi di­rekt hö­ra att det var en rik­tig tje­jöl, minns hon och him­lar med ögo­nen åt fö­re­ställ­ning­en att män och kvin­nor har oli­ka smaklö­kar för starkva­ror.

Li­se Ljung­man är chef för öl­prov­ning­ar­na på Nya Car­ne­bie­bryg­ge­ri­et, ett mi­kro­bryg­ge­ri i Ham­mar­by sjöstad. Se­dan sep­tem­ber har hon kört tre styc­ken prov­ning­ar för ba­ra kvin­nor, al­la full­bo­ka­de. Nu i vec­kan som var an­ord­na­des en fjär­de smet­full träff, den­na gång i sam­ar­be­te med Öl­gä­ris: en köns­se­pa­ra­tis­tisk FB-grupp för brudar som gil­lar bärs men ogil­lar den mus­tigt man­li­ga macho­kul­tur som om­ger den skum­man­de dryc­ken.

3 000 med­lem­mar

Se­dan Öl­gä­ris grun­da­des i ok­to­ber av Jo­se­fi­ne Ols­son har den växt till näs­tan 3 000 med­lem­mar, och det an­ord­nas re­gel­bund­na krog­träf­far.

– Ja, det har gått så him­la fort! Det vi­sar att det finns ett tyd­ligt in­tres­se för öl bland tje­jer, sä­ger en ex­al­te­rad Jo­se­fi­ne Ols­son, som även hon job­bar med öl, som im­por­tör.

Var­för be­hövs då slut­na rum – på in­ter­net och i ett bryg­ge­ri – där kvin­nor kan nju­ta av och lä­ra sig om öl, ut­an att män släpps in? Jo: en­ligt Jo­se­fi­ne och Li­se blir det tryg­ga­re, och folk vå­gar stäl­la kons­ti­ga frå­gor ut­an att bli för­mins­ka­de av snub­bar som tyc­ker de kan allt. Det hand­lar om att stär­ka bil­den av att kvin­nor bå­de vill och kan snac­ka bärs: ”Här kan vi va­ra ut­an att mans­plai­nas”, sä­ger de.

Ex­plo­sion av öl­nör­dar

Du­on be­rät­tar att om de som yr­kes­proffs of­ta trycks ner av män – hur är det då in­te för en van­lig kon­su­ment med ett en­ga­ge­mang som pre­cis bör­jat putt­ra? För trots att ölkvin­nor­na blir fler och fler tyc­ker Jo­se­fi­ne att det bli­vit ”li­te vär­re”.

– Det är en så­dan ex­plo­sion att var och varan­nan nu­me­ra är en öl­nörd. Kun­skaps­ni­vån ökar, at­ti­ty­der och krav blir hår­da­re. Och det är mer so­ci­alt ac­cep­te­rat att män ”kan” öl. När vi ba­ra är tje­jer så vå­gar vi vi­sa okun­skap och stäl­la ”dum­ma” frå­gor, sä­ger Jo­se­fi­ne, och sä­ger att det ab­so­lut van­li­gas­te sce­na­ri­ot på öl­fes­ti­va­ler är en man som in­te lå­ter sin flick­vän be­stäl­la själv i ba­ren.

Blir all­tid ifrå­ga­satt

Li­se le­der såklart även köns­blan­da­de prov­ning­ar, näs­tan en per dag. Då är hon of­tast en­sam tjej med 18 kil­lar. Och trots att det är hon som hål­ler i allt blir hon all­tid ifrå­ga­satt.

– De för­vän­tar sig in­te att en ung tjej snac­kar öl, ut­an tän­ker att det ska va­ra en me­del­ål­ders her­re. Då vill de stolt­se­ra med si­na eg­na kun­ska­per, täv­la och stäl­la kon­troll­frå­gor. Van­li­gast är att män­nen vill kol­la om jag kan de tys­ka ren­lig­hets­la­gar­na från 1516, el­ler så kom­mer de med sten­säk­ra på­stå­en­den om lag­rings­ti­der för la­ger. Som in­te stäm­mer.

Gä­ris är slang för

tje­jer. BÄRSBRUDAR. Li­se en van­lig

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.