Al­la vill se den ostä­da­de lä­gen­he­ten i Va­sas­tan

Vi i Vasastan - - Vi I Vasastan - Ro­bin Hög­berg

Tid­ning­ar och brå­te – över­allt. An­non­sen för bo­stads­rät­ten i Va­sas­tan är ra­ka mot­sat­sen till su­per­stä­dat och ”ljust och fräscht”. Mäk­la­ren: ”Bo­stä­der­na med mest vis­ning­ar är de som stic­ker ut”.

An­non­sen för lä­gen­he­ten, som lig­ger på Tu­le­ga­tan i Va­sas­tan, loc­ka­de till 17 000 klick un­der fem da­gar på Hem­net.

I van­li­ga fall bru­kar en an­nons från Va­sas­tan få 3000-4000 vis­ning­ar på Hem­net in­om tio da­gar, be­rät­tar Fredrik Flo­din, fas­tig­hets­mäk­la­re på Erik Ols­son Fas­tig­hets­för­med­ling.

– I Stock­holm är det myc­ket pre­stige och mäk­la­re kan läg­ga ti­o­tu­sen­tals kro­nor på att staj­la lä­gen­he­ten. Det­ta är ju ra­ka mot­sat­sen gång­er tio, sä­ger han.

Många som va­rit på vis­ning tror att det är ett döds­bo el­ler att det är nå­gon tra­gisk histo­ria bakom. Men så är det in­te – bil­der­na i an­non­sen vi­sar ba­ra hur per­so­nen, som sam­lar på tid­nings­pap­per, fak­tiskt har det i lä­gen­he­ten.

– Han har sten­koll på allt och vil­le in­te att vi skul­le rö­ra runt, ma­ga­si­ne­ra el­ler staj­la. Då sa vi att vi gör en grej av det, och fo­tar lä­gen­he­ten ex­akt som den är, sä­ger Fredrik Flo­din.

Han stic­ker dock in­te un- der stol med vik­ten av att an­non­ser stic­ker ut.

– Nu­me­ra mark­nads­förs al­la bo­stä­der li­ka­dant. Men bo­stä­der­na med mest vis­ning­ar är de som stic­ker ut i nå­gon form.

An­non­sen är in­te ett despe­rat sätt att väc­ka upp­märk­sam­het, me­nar Fredrik Flo­din.

– Ab­so­lut in­te. Men det är ett ovan­ligt grepp.

Kom­mer vi få se mer och mer av så­da­na här an­non­ser?

– Nej det tror jag in­te, men jag tror det kan väc­ka kre­a­ti­vi­te­ten hos and­ra mäk­la­re.

FOTO: ERIK OLS­SON FAS­TIG­HETS­FÖR­MED­LING

Lä­gen­he­ten på Tu­le­ga­tan har vi­sats 17 000 gång­er på Hem­net de se­nas­te fem

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.