M: Skärp på­följ­den för spår­spring

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mi­chael Toll

På ba­ra någ­ra år har för­se­nings­tim­mar­na or­sa­ka­de av spår­spring mång­dubb­lats. Nu vill lands­ting­et se kraft­tag mot pro­ble­met. ”För­stör man för tu­sen­tals stock­hol­ma­re ska det svi­da”

Pen­del­tå­gen i Stock­holm har haft som va­na att va­ra in­ställ­da el­ler för­se­na­de de se­nas­te må­na­der­na. En av de van­li­gas­te or­sa­ker­na är att obe­hö­ri­ga per­so­ner be­fin­ner sig på spår­om­rå­det.

– Det här är fak­tiskt en av de van­li­gas­te or­sa­ker­na till för­se­ning­ar. Al­la tåg som pas­se­rar mås­te sän­ka has­tig­he­ten, kon­trol­le­ra att ing­en per­son är på spå­ret och se­dan kö­ra i kryp­fart. Det för­e­nat med livs­fa­ra och på­ver­kar tra­fi­ken myc­ket, sa­de Mat­ti­as Sjö­ström vid SL:s press­jour ef­ter ett om­fat­tan­de stopp vid Årsta­berg strax in­nan jul.

Fyr­dub­bel ök­ning

I Sve­ri­ge or­sa­kar obe­hö­ri­ga som be­fin­ner sig på spår­om­rå­den för­e­ning­ar på to­talt åt­ta tim­mar per dygn, en fyr­dub­bel ök­ning se­dan 2013. En ma­jo­ri­tet av pro­ble­met åter­finns i Stock­holm och på de cen­tra­la sta­tio­ner­na. Det vi­sar nya siffror från tra­fik­för­valt­ning­en.

Någon­ting mås­te gö­ras, me­nar Kristoffer Tam­sons (M), tra­fiklands­tings­råd.

– Det här är ett jät­te­pro­blem. Spår­spring­ning är en stor och åter­kom­man­de källa till väl­digt många stopp som får oer­hör­da kon­se­kven­ser för sam­häl­let och al­la pend­la­re, sä­ger Kristoffer Tam­sons.

Tra­fik­stopp i fy­ra tim­mar

Ett färskt ex­em­pel är från ti­di­ga­re i ja­nu­a­ri, all trafik som pas­se­ra­de Stock­holms söd­ra stop­pa­des i över fy­ra tim­mar, på grund av obe­hö­ri­ga på spå­ret.

– Det här slår sönder män­ni­skor var­dag. Här och nu mås­te vi vid­ta åt­gär­der mot, sä­ger Kristoffer Tam­sons.

En­ligt ho­nom finns det fle­ra sa­ker som re­la­tivt en­kelt skul­le kun­na gö­ras, ef­tersom det nu finns sta­tistik om var pro­ble­men är som störst.

– Vi vet nu vil­ka sta­tio­ner som är värst drab­ba­de. Där bör väk­ta­re och po­lis mer fre­kvent punkt­mar­ke­ra och pat­rul­le­ra. Det ska in­te va­ra möj­ligt att be­trä­da spår­om­rå­det, sä­ger Kristoffer Tam­sons.

Svi­dan­de straff

Vi­da­re vill han se kraft­tag mot per­so­ner som er­tap­pas på spå­ren. Idag är det en­ligt lag möj­ligt att som mest böt­fäl­la en spår­spring­a­re med 3 000 kro­nor. En­ligt Tam­sons bör man åt­minsto­ne ”läg­ga på en nol­la så bö­tes­be­lop­pet står i re­la­tion till sam­hälls­kost­na­der­na”.

– För­stör man för tu­sen­tals stock­hol­ma­re ska det svi­da. Vi kan in­te ac­cep­te­ra den här ut­veck­ling­en. Vi mås­te ja­ga ner och straf­fa de som för­stör, och på sikt ringa in spår­spring­et och ar­be­ta med att lö­sa själ­va upp­koms­ten till att folk be­trä­der spår­om­rå­den, sä­ger han.

I tun­nel­ba­nan har be­dri­vits ett ar­be­te som har fått ned pro­ble­met med spår­spring, vil­ket gett ef­fekt, från 604 styc­ken obe­hö­ri­ga på spå­ren år 2013 till 533 per­so­ner år 2017.

För­se­ning­ar i mi­nu­ter på grund av spår­spring 2017 Stock­holm Söd­ra: 13 341. Sol­len­tu­na: 4 543. Karl­berg: 3 348. Älv­sjö: 3 310. Malm­sjö: 3 221. Upp­lands Väs­by: 2 924. Björn­kul­la: 2 743. Årsta­berg: 2 667. Stock­holm C: 2 641. Jär­na: 2 528. Fle­mings­berg: 2 155. Sol­na: 1 842. Möln­bo: 1 323. Hud­dinge: 1 322. Sö­der­täl­je syd öv­re: 1 197. To­talt i Stock­holms län 2017: 60 423 mi­nu­ter (el­ler 1007 tim­mar el­ler 41 dygn)

OBE­HÖ­RI­GA. ”Spår­spring­ning är en åter­kom­man­de källa till väl­digt många stopp” sä­ger sä­ger Kristoffer Tam­sons (M).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.