Stock­holms mil­jö­mål gäl­lan­de bilå­kan­de

Vi i Vasastan - - Vi I Vasastan -

2020: In­te gå upp i jäm­fö­rel­se med tra­fik­si­tu­a­tio­nen 2012.

2030: Bil­tra­fi­ken ska gå ner (tra­fik­ver­ket vill t. ex. se en 30-pro­cen­tig minsk­ning i re­la­tion till 2012).

2040: Stock­holm ska va­ra helt fos­sil­bräns­le­fritt. VAD SOM BÖR GÖ­RAS, EN­LIGT HELLDÉN:

Gö­ra det än­nu mer ef­fek­tivt att cyk­la, gå el­ler åka kol­lek­tivt i Stock­holm, sam­ti­digt som det bör ske en sats­ning på el­cyklar. Tun­nel­ba­ne­ut­bygg­na­den bör skyn­das på och sta­den bör byg­gas tä­ta­re.

De nya siff­ror­na ska upp i ären­de i tra­fik­nämn­den tors­dag 1 feb­ru­a­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.