Han äls­kar Bir­kas­tan och Da­men på bal­kong­en

”Ing­et hår syns med myc­ket gegg, in­te hel­ler nåt hip­s­terskägg”. Det sjung­er Mag­nus Svan­feldt i sin låt ”Bir­kas­tan – Da­men på bal­kong­en”. Stads­de­len han äls­kar in­ner­ligt.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Text: Mimmi Ep­ste­in | Foto: Sacha­ri­as Källdén

Bir­kas­tan är for­mellt en del av Vasastan men in­te en­ligt Mag­nus Svan­feldt som är no­ga med att han bor i Bir­kas­tan och ”in­te i Vasastan”. Sin förs­ta eg­na lä­gen­het ha­de han på Rörstrands­ga­tan 1982 och se­dan bod­de han en tid med vän­ner på Tom­te­bo­ga­tan.

– Redan då var om­rå­det känt för att va­ra re­stau­rang­tätt även om det ba­ra fanns un­ge­fär tre re­stau­rang­er, sä­ger Mag­nus Svan­feldt.

Ef­ter att ha bott i ett vil­la­om­rå­de ut­an­för stan i många år vil­le han till­ba­ka till stan.

– Jag bod­de först på Oden­plan ett tag men vil­le he­la ti­den till Bir­kas­tan. Det är som en li­ten by. När man har pas­se­rat Tors­ga­tan blir det all­tid lug­na­re. Jag gillar att det är så bu­tik- och re­stau­rang­tätt. En fa­vo­rit är fisk­af­fä­ren på Karl­bergs­vä­gen där jag all­tid pra­tar ex­tra med per­so­na­len. Nu bor Mag­nus Svan­feldt på sam­ma ga­ta. – Jag satt på min bal­kong som jag bru­kar och såg att da­men i hu­set mitte­mot in­te var där läng­re. Vi har all­tid vin­kat till varand­ra. Så jag bör­ja­de skri­va en låt om hen­ne och Bir­kas­tan, sä­ger han.

I lå­ten sjung­er han om stads­de­len att ”ing­et hår syns med myc­ket gegg, in­te hel­ler nåt hip­s­terskägg”.

Är det sant?

– Ha­ha, nej. In­te helt. Men det finns i al­la fall ing­en bar­be­ra­re som det kryl­lar av på Sö­der.

Mag­nus är dock no­ga med att han in­te ogil­lar and­ra stads­de­lar i Stock­holm.

– Det är ba­ra att det är trev­li­ga­re här.

Vad är den störs­ta för­do­men om Bir­kas­tan?

– Att vi som bor här är stol­ta över nå­got som egent­li­gen in­te är så spe­ci­ellt.

En fa­vo­rit är fisk­af­fä­ren på Karl­bergs­vä­gen där jag all­tid pra­tar ex­tra med per­so­na­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.