Vil­ka får plats i ett mo­dernt Stock­holm?

Vi i Vasastan - - Vasastan -

När jag var barn ar­be­ta­de mi­na för­äld­rar på be­hand­lings­hem för fö­re det­ta miss­bru­ka­re. Jag tyck­te att de ha­de ett spän­nan­de jobb och skröt of­ta in­för kom­pi­sar om att mam­ma och pap­pa job­ba­de med ”folk som knar­kat”. Rik­ti­ga be­rät­tel­ser från de­ras jobb blan­da­des i mitt hu­vud med an­ta­gan­den och saker jag hört på an­nat håll. ”En per­son på min pap­pas jobb som ta­git knark trod­de att han kun­de fly­ga och var nä­ra att hop­pa från ett hus”, sa jag nå­gon gång till en vän. Jag var osä­ker på om det var sant. Men det lät spän­nan­de och far­ligt.

Mysti­ken sking­ra­des när jag li­te äld­re fick föl­ja med till job­bet. Där fanns män­ni­skor som het­te saker som Jim­my, Ste­fan, Hå­kan och Birgitta som in­te var myc­ket kons­ti­ga­re än vux­na i all­män­het. De kanske rök­te fler cigg och svor li­te mer men i öv­rigt: en stor be­svi­kel­se. De var ju helt ospän­nan­de!

Po­äng­en jag sö­ker är att det är myc­ket lät­ta­re att ska­pa bil­der, my­ter och för­do­mar om nå­gon man in­te kän­ner.

Det långa re­por­ta­get läng­re bak i den här tid­ning­en är ett för­sök att spri­da li­te mer kun­skap om en grupp män­ni­skor i Stock­holm som få kän­ner men som just nu står i cent­rum för en in­fek­te­rad kon­flikt – och på sam­ma gång re­da ut vad mot­sätt­ning­ar­na kring den här grup­pen egent­li­gen hand­lar om.

Det hand­lar om ak­ti­va sprut­nar­ko­ma­ner och lands­ting­ets be­slut att öpp­na yt­ter­li­ga­re ett skat­te­fi­nan­si­e­rat sprut­ut­byte i stan. Run­tom står gran­nar, en för­sko­la, po­li­sen, tjäns­te­män och po­li­ti­ker.

Det är en am­bi­tiös teck­ning av en frå­ga som gång på gång gör sig påmind i Stock­holm: vil­ka får plats i en mo­dern stor­stad? Och i för­läng­ning­en, vil­ka är du be­redd att lä­ra kän­na i den?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.