Skolan Lil­la Adolf Fred­rik byggs ut

Vi i Vasastan - - Vasastan -

I tors­dags fat­ta­des det be­slut om att byg­ga ut Lil­la Adolf Fred­rik på Da­la­ga­tan 18 för 18 mil­jo­ner kro­nor.

I dag är det en F-5 sko­la med 396 ele­ver men i och med om­bygg­na­den, som sker in­vän­digt, blir det en F-6-sko­la. Två nya klass­rum för års­kurs 6 byggs på plan 5 i hu­vud­bygg­na­den och ar­be­tet be­räk­nas va­ra klart la­gom till att ele­ver­na bör­jar skolan ef­ter som­mar­lo­vet i år.

– Det är top­pen för ele­ver­na att de kan få en sam­man­hål­len skol­gång F-6, sä­ger skol­bor­gar­rå­det Olle Bu­rell (S), i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.