Ef­ter många tu­rer – jät­te­hu­set kan ri­vas

Vi i Vasastan - - Vasastan - RI­VAS EL­LER IN­TE? Mimmi Ep­ste­in

Hu­set på Tors­gränd kan kom­ma att ri­vas även om det in­te läng­re är nöd­vän­digt för de bo­en­des häl­sas skull. Snart fat­tas be­slut om fas­tig­he­tens fram­tid.

Vi i Vasastan har fle­ra gång­er skri­vit om det sto­ra hu­set på Tors­gränd 1-27, med 144 hy­res­rät­ter, som bygg­des i slu­tet av 1970-ta­let med ka­se­in­hal­tigt flytspac­kel.

Det är nu­me­ra för­bju­det ef­tersom det kan or­sa­ka häl­so­pro­blem när det kom­mer i kon­takt med fukt.

Tidigare be­fa­ra­de sta­den att hu­sets kon­struk­tion kan le­da till ne­ga­tiv häl­so­på­ver­kan hos de som bor i hu­set. Men ef­ter att stads­bygg­nads­kon­to­ret gjort en tek­nisk utredning med hjälp av ex­per­ter in­om in­om­hus­mil­jö och häl­sa kon­sta­te­ra­des att riv­ning in­te är nöd­vän­dig.

Men hu­set kan kom­ma att ri­vas än­då.

Fas­tig­hets­ä­ga­ren AFA Fas­tig­he­ter vill an­vän­da tom­ten till att byg­ga 400 nya bo­stä­der.

– Vi an­ser att bygg­na­den är i så pass då­ligt skick, bygg­nads­tek­niskt och på grund av ka­se­i­net, att man be­hö­ver ri­va och byg­ga nytt, sä­ger Ca­ro­li­ne Ry­lan­der på AFA Fas­tig­he­ter.

Stads­bygg­nads­kon­to­rets utredning visar att hu­set är i ett stort be­hov av re­no­ve­ring för att kom­ma till rät­ta med bå­de bygg­nads­tek­nis­ka och ven­ti­la­tions­tek­nis­ka bris­ter. En­ligt en eko­no­misk ana­lys gjord av ett kon­sult­fö­re­tag skul­le ett re­no­ve­rings­al­ter­na­tiv blir dy­ra­re än ett ny­bygg­na­tions­al­ter­na­tiv

– Stads­bygg­nads­kon­to­ret till­sam­mans med AFA Fas­tig­he­ter dis­ku­te­rar nu hur man kan hit­ta en håll­bar lös­ning för fas­tig­he­ten, sä­ger Gi­u­li­a­na Con­ciau­ro på stads­bygg­nads­kon­to­ret.

FOTO: JACOB HELLGREN

En ex­pert­grupp me­nar att fas­tig­he­ten på Tors­gränd in­te mås­te ri­vas på grund av häl­so­skäl.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.