Va­sas­tans nya ita­li­e­na­re vill bli en stor mö­tes­plats

Vi i Vasastan - - Vasastan - El­la Sö­der­berg

Den gam­la bi­o­gra­fen på Svea­vä­gen har ta­gits över av krö­ga­ren Karl Ljung och Stu­re­plans­grup­pen. Här ska de la­ga mat som de själ­va vill äta.

bli ett ita­li­enskt kvar­ter, ett nö­jes-och mat­hus mitt i Vasastan, sä­ger Karl Ljung, en av koc­kar­na som står bakom sats­ning­en.

Till­sam­mans med Stu­re­plans­grup­pen har ita­li­e­na­ren på hör­net öpp­nat upp i vec­kan. Lo­ka­len är enorm med bar i en­trén, och en ute­ser­ve­ring som öpp­nar till vå­ren. Mat­sa­len har högt i tak med rö­da sam­mets­sof­for och sto­ra oliv­träd är pla­ce­ra­de mel­lan bor­den.

Vad skil­jer er från and­ra ita­li­ens­ka re­stau­rang­er i stan?

– Det finns fle­ra små ita­li­ens­ka re­stau­rang­er runt om­kring, men ing­et stör­re stäl­le. På en li­ten re­stau­rang är det of­ta svårt att få bord, här är me­ning­en att man ska kun­na slin­ka in ut­an att be­hö­va ha bo­kat, sä­ger Karl Ljung.

På över­vå­ning­en ska en and­ra bar in­rät­tas, där gäs­ter­na kom­mer ha ut­sikt över mat­sa­len. Karl Ljung be­rät­tar att han är ingift i en ita­li­ensk fa­milj, men att han har tänjt på grän­ser­na när det gäl­ler att föl­ja ita­li­ens­ka re­cept till punkt och pric­ka. Och var de hit­tar in­spi­ra­tion till menyn?

– Vi la­gar det vi själ­va skul­le vil­ja äta helt en­kelt, sä­ger Karl Ljung.

FOTO: EL­LA SÖ­DER­BERG

ITA­LI­ENSK STÄM­NING. Med ut­sikt över kö­ket, rö­da sam­mets­sof­for och sto­ra oliv­träd ska gäs­ter­na få upp­le­va en bit av Ita­li­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.