In­for­mel­la bytet i Slakt­hus­om­rå­det

Vi i Vasastan - - Reportage: Konflikten Om Sprutkliniken -

Se­dan ny­he­ten om Gull­mars­plan bri­se­ra­de har rös­ter höjts, även från po­li­tiskt håll, om att gö­ra det in­for­mel­la bytet for­mellt. Skjut till me­del och låt dem ta hand om si­na eg­na! Det fal­ler dels på att ytan är för li­ten, och dels på att lands­ting­ets om­fat­tan­de be­ro­en­de­vård är nå­got helt an­nat än den här enk­la väl­gö­ren­he­ten. Men mest fal­ler det på al­la män­ni­skors rätt till li­ka vård: inga and­ra vård­in­rätt­ning­ar pla­ce­ras i in­du­stri­om­rå­den, var­för skul­le just de här män­ni­skor­na för­pas­sas dit? För att det in­te stör nå­gon? Nej, det är orim­ligt, re­so­ne­rar be­sluts­fat­tar­na.

Ju­ri­diskt har de sitt på det tor­ra, även om vis­sa gör gäl­lan­de att det är en grå­zon som man ser mel­lan fing­rar­na på. När Bru­kar­för­e­ning­en an­mäl­de sig själ­va 2007 för att tes­ta la­gen la­des ut­red­ning­en ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.