Wann­gård pres­sa­des om för­sko­lan

Vi i Vasastan - - Reportage: Konflikten Om Sprutkliniken - Pa­trik Wirén

Ka­rin Wann­gård (S) fick kri­tik för för­sko­le­per­so­na­lens slit men sva­ra­de att hen­nes egen fy­ra­å­ring äls­kar att va­ra där.

För­sko­lan och trygg­he­ten var två av de all­ra he­tas­te frå­gor­na vid årets förs­ta mö­te i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Hel­tids­re­for­men, som in­ne­bär att barn till för­äld­ra­le­di­ga har rätt till hel­tid, ska­par stor ir­ri­ta­tion hos op­po­si­tio­nen och f i nans­bor­gar­rå­det Ka­rin Wann­gård (S) fick mot­ta en hel del kri­tik.

– Det vi ser nu är väx­an­de barn­grup­per med fär­re per­so­nal, sa Lotta Ed­holm (L) och ifrå­ga­sat­te fi­nans­bor­gar­rå­dets till­ba­ka­lu­tad at­ti­tyd i frå­gan.

Wann­gård kont­ra­de med att be­rät­ta att hen­nes fy­ra­å­ring äls­kar sin för­sko­la.

– Att då in­te få gå hel­tid på grund av till ex­em­pel änd­ra­de fa­mil­je­si­tu­a­tio­ner är rent ut sagt elakt mot bar­net, sa hon.

Väx­an­de otrygg­het

Fi­nans­bor­gar­rå­det fick även stå till svars för den väx­an­de otrygg­he­ten i sta­den. Lotta Ed­holm var vis­ser­li­gen nöjd med att Wann­gård nu tar otrygg­he­ten på stör­re all­var men tilla­de att de ökan­de re­sur­ser­na är för sent till­kom­na och ”helt otill­räck­li­ga.” Trygg­hets­frå­gan åter­kom ock­så i dis­kus­sio­nen kring de­talj­pla­nen för Vår­bergs­top­pen som det be­slu­ta­des om un­der kväl­len.

– Vi mås­te tän­ka mer på trygg­he­ten när vi byg­ger nytt, sa Björn Ljung (L) som öns­ka­de slut­na kvar­ter istäl­let för den röd­grön­ro­sa ma­jo­ri­te­tens för­slag som ger om­rå­det en mer öp­pen ka­rak­tär.

FOTO: PA­TRIK WIRÉN

... KLARGÖRANDE ”Jag har ald­rig haft någ­ra pro­blem med ord­nings­vak­ter.” ... AR­KI­TEK­TUR ”När det gäl­ler takut­form­ning kan det ab­so­lut dis­ku­te­ras. Vi al­la bör­jar kanske trött­na på plat­ta tak?” ... PÅHOPP ”Va­le­skog lå­ter som en ras­pig gam­mal ski­va.” ... KÄNSLOYTTRING ”Jag blir per­son­li­gen upp­rörd av på­stå­en­det att vi in­te vill skyd­da Årstasko­gen.”

KOM­MUN­FULL­MÄK­TI­GE. Un­der mån­dags­kväl­len hölls årets förs­ta mö­te.

”Är det bätt­re för bar­nen att va­ra på för­sko­lan till 18.30 än att va­ra hem­ma?” Jo­han­na Sjö (M)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.