Nu blir bion bil­li­ga­re för skol­klas­ser

Vi i Vasastan - - Stockholm - Ka­rin Win­ter

Nu blir det bil­li­ga­re för al­la skol­klas­ser i Stock­holm att gå på bio.

Sta­den hop­pas att de nya reg­ler­na ska öka bio­be­sö­ken mar­kant.

Un­der tis­da­gens kul­tur­nämnd klub­ba­des sub­ven­tio­ne­ra­de bio­be­sök. Det in­ne­bär att det nu blir bil­li­ga­re för skol­klas­ser att gå på bio.

Se­dan tidigare är te­a­ter, dans, mu­sik och konst in­klu­de­ra­de i den så kal­la­de Ku­lan­pre­mi­en som ger 50 kro­nors ra­batt per elev vid kul­tur­ak­ti­vi­te­ter.

”En nyc­kel­roll”

– Ku­lan­pre­mi­en spe­lar en nyc­kel­roll för att al­la barn i sta­dens för­sko­lor och sko­lor ska kom­ma i kon­takt med pro­fes­sio­nel­la kul­tur­verk- sam­he­ter. Jag är oer­hört glad att fler barn och unga nu tar del av sta­dens kul­tur­liv. Sub­ven­tio­ne­ra­de skol­bio­be­sök kom­mer bi­dra till att än mer lyf­ta kul­tu­rens roll i vå­ra ung­as liv, sä­ger Mir­ja Rä­i­hä (S), tf kul­tur­bor­gar­råd.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na hop­pas att det­ta ska gö­ra att skol­bio­be­sö­ken för­dubb­las un­der de kom­man­de fy­ra åren. Mel­lan 2015-2017 öka­de an­ta­let sub­ven­tio­ne­ra­de kul­tur­be­sök med 15 pro­cent.

Jag är oer­hört glad att fler barn och unga nu tar del av sta­dens kul­tur­liv.

FOTO: YL­VA BERGMAN

NYA REG­LER. Nu blir det bil­li­ga­re att gå på bio för al­la skol­klas­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.