MP: Låt p-vak­ter ha koll på dubb­däcks­för­bu­det

Vi i Vasastan - - Stockholm - Ro­bin Hög­berg

Po­li­sen har svårt att kon­trol­le­ra att dubb­däcks­för­bu­det följs – och par­ke­rings­vak­ter­na får in­te böt­fäl­la. Lös­ning­en är att lå­ta p-vak­ter­na över­va­ka för­bu­det, me­nar tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP).

Syf­tet med dubb­däcks­för­bu­det är att mins­ka mäng­den luft­bur­na par­tik­lar som dubb­däc­ken ri­ver upp från as­fal­ten. Men hit­tills har för­bu­det, som tes­tats på någ­ra ut­val­da plat­ser i Stock­holms in­nerstad, haft en be­grän­sad ef­fekt.

Po­li­sen har ny­li­gen upp­gett för Vårt Kungs­hol­men att det fö­re­kom­mer ”okyn­neskör­ning” med dubb­däck på Fle­ming­ga­tan, och när Vårt Kungs­hol­men tog en pro­me­nad på sam­ma ga­ta kon­sta­te­ra­des att fy­ra av tolv par­ke­ra­de bi­lar ha­de dubb­däc­ken på.

Ut­sat­ta ga­tor

Dubb­däcks­för­bud har även in­förts på Kungs­ga­tan och Horns­ga­tan.

– Des­sa t re ga­tor är myc­ket ut­sat­ta för de här skad­li­ga par­tik­lar­na. Ga­tor­na är ock­så stra­te­giskt val­da. Kungs­ga­tan är en länk mel­lan Ös­ter­malm och Norr­malm, och Fle­ming­ga­tan är ju en rik­tigt stor ga­ta på Kungs­hol­men, sä­ger Da­ni­el Helldén (MP), tra­fik­bor­gar­råd i Stock­holm.

– För­bu­det har fått ef­fekt men in­te så myc­ket som vi s kul­le öns­ka, ef t ersom många kör med dub­bar på de här ga­tor­na, sä­ger han.

Pro­ble­met, me­nar Da­ni­el Helldén, be­står av fle­ra de­lar: po­li­sen skö­ter tra­fi­kö­ver­vak­ning­en men pri­o­ri­te­rar in­te kon­trol­len av dubb­däcks­för­bu­det, och kom­mu­nens par­ke­rings­vak­ter får ba­ra över­va­ka och böt­fäl­la par­ke­ring.

– Även om en fel­par­ke­rad bil har dub­bar får man ba­ra böt­fäl­la för par­ke­ring­en. Si­tu­a­tio­nen är oer­hört fru­stre­ran­de, sä­ger Da­ni­el Helldén och fort­sät­ter:

– Jag för­står om po­li­sen pri­o­ri­te­rar an­nat men låt då sta­den skö­ta det­ta, an­nars blir vå­ra be­slut me­nings­lö­sa.

P-vak­ter kan ut­bil­das

En lös­ning är att sta­dens pvak­ter spe­ci­al­ut­bil­das i att över­va­ka, samt böt­fäl­la bi­lar som bry­ter mot för­bu­det, me­nar Da­ni­el Helldén.

– Men då mås­te re­gel­ver­ket änd­ras. Jag har bett stat och re­ge­ring att sta­den ska få rätt att över­va­ka det­ta, men hit­tills har ing­et hänt. Sam­ti­digt vet vi ju att om re­ge­ring­en vill så kan saker gå väl­digt fort.

Ga­tor­na är stra­te­giskt val­da. Kungs­ga­tan är en länk mel­lan Ös­ter­malm och Norr­malm, och Fle­ming­ga­tan är ju en rik­tigt stor ga­ta på Kungs­hol­men.

ARKIVFOTO: ANDRE­AS ENBUSKE

STRAF­FAS. Blir du på­kom­men att bry­ta mot dubb­däcks­för­bu­det vän­tar bö­ter på 1 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.