Jo­han­sens ”Se på mig” var en pe­ak

Vi i Vasastan - - Stockholm -

1995 var min mel­lo­pe­ak. Jan Jo­han­sen vann med ”Se på mig” som det dan­sa­des ota­li­ga tryc­ka­re till när det var skol­di­sco. Sen bör­ja­de jag tyc­ka att Me­lo­di­festi­va­len blev trå­ki­ga­re år ef­ter år och i dag är jag to­talt oin­tres­se­rad. Tyc­ker bi­dra­gen är i prin­cip li­ka trå­ki­ga och man trött­nar på kvälls­tid­ning­ar­nas rap­por­te­ring in­nan den har bör­jat.

Fes­ti­va­len på­går dess­utom i FEM vec­kor. Och då är det ba­ra den svens­ka ver­sio­nen.

Av nå­gon an­led­ning har jag tänkt att jag har sam­ma in­ställ­ning som de fles­ta. Men det har jag up­pen­bar­li­gen in­te. För­ra fi­na­len sågs av drygt 3,8 mil­jo­ner. Del­täv­ling­ar­na av dry­ga tre mil­jo­ner.

En av dem var de­fi­ni­tivt Jo­han Svens­son som jag in­ter­vju­at här in­till. Hans in­ställ­ning är ra­ka mot­sat­sen till min och jag är fa­sci­ne­rad över hans en­ga­ge­mang. Jag drogs näs­tan med.

Kanske att jag kol­lar på fi­na­len i år. Och jag un­nar för­stås al­la mel­lo­fräls­ta en här­lig tid nu!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.