Fi­rar al­la hjär­tans dag med våld och sex

Vi i Vasastan - - Stockholm -

rätt, en fan­tas­tiskt bra bok. Den tar upp allt så­dant som vi män­ni­skor gillar att vält­ra oss is: död, sex, våld. Den ta­lar till folk, vår na­tur­li­ga drag­ning till det våld­sam­ma. Och se­dan är det som sagt väl­digt myc­ket sex i den, sä­ger Ca­ro­li­ne Grim­wal­ker.

Film­ver­sio­nen kom 1987, i re­gi av Cli­ve Bar­ker själv och med nam­net ”Hell­ra­i­ser”.

– De fles­ta har nog sett men in­te läst. Även jag hit­ta­de fil­men först och upp­täck­te se­dan boken nå­gon gång på mel­lan­sta­di­et. Jag fa­sci­ne­ra­des av det köt­ti­ga, det väl­digt kropps­li­ga. Jag ha­de läst Step­hen King inn- an men Bar­ker är så väl­digt myc­ket mör­ka­re. Kan man lä­ra sig nå­got av boken? – Nej, var­för skul­le man gö­ra det? Jag gillar in­te att man mås­te le­ta ef­ter sam­häl­li­ga bud­skap i allt. Det är jäv­ligt bra un­der- håll­ning, kan det in­te ba­ra få va­ra det?

Helt okej! Men pas­sar ”Hell­bound he­art” på al­la hjär­tans dag då?

– Ja, den hand­lar om kär­lek på mas­sa oli­ka plan. Det är en en­da stor här­va av kär­leks­hi­sto­ri­er. Lar­rys obe­sva­ra­de kär­lek till Ju­lia, hen­nes kär­lek till Frank, Kir­sty och Ste­ves kär­lek, och så ce­no­bi­ter­nas evi­ga kär­lek till li­dan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.