Mo­rot istäl­let för be­straff­ning

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Gör Om, Gör Rätt!

Som van­lig per­son bo­en­de in­nan­för tul­lar­na har jag i många år för­und­rats över hur svårt det ver­kar va­ra för vå­ra sty­ran­de att ta po­si­ti­va be­slut. Det en­da som verk­li­gen ver­kar gå ige­nom det är oli­ka for­mer av la­gar och be­straff­ning­ar. Det är som om or­det ”mo­rot” in­te finns bland po­li­ti­ker.

Så låt mig lis­ta upp någ­ra va­ri­an­ter på lös­ning­ar:

1) Bi­lar. Ja många vill nog att tra­fi­ken skall fly­ta på och att av­ga­ser­na skall mins­ka. Så vad gör po­li­ti­ker­na? In­för träng­sel­av­gif­ter som de se­dan höjt med 50%, Bonus-Ma­lus och fram­förallt en ”pre­mie” som en­bart gäl­ler NYA bi­lar. Ing­et görs för de gam­la bi­lar­na mer än för­bju­det dem att åka på oli­ka plat­ser (var­på folk kom­mer kö­ra RUNT pro­ble­met rent fy­siskt och då tjä­nar in­te di­rekt mil­jön på det då kör­sträc­kan ökar i stäl­let för mins­kar).

Hur vo­re det om man istäl­let verk­li­gen för­sök­te få fär­re bi­lar: In­för bilskrot­nings­pre­mi­en igen, re­jält, minst 50.000 sek per per­son­bil (even­tu­ellt med nå­gon be­gräns­ning om av­gasre­ning säm­re än typ Eu­ro 5 och minst 5 år gam­mal) och per­son per ka­len­derår (bil­mål­vak­ter kom­mer bli mil­jo­nä­rer an­nars). Det vo­re kre­a­tivt och en mo­rot.

Om man se­dan vå­gar så kan Stock­holm er­bju­da en ex­tra bonus för de som bor in­om ”Stor-Stock­holm” med två SL kort i fem år och EN El­cy­kel som en­bart krä­ver att du för­bin­der dig att IN­TE kö­pa/äga en bil un­der de två förs­ta åren. Kom­mer bli li­te svårt att föl­ja upp kanske, men kö­per man en bil, dvs en re­gi­stre­ras på per­son så får man åter­be­ta­la vär­det på el­cy­keln om 10000 och de två SL kor­tens års­av­gif­ter i 5 år. Al­la kom­mer in­te bli nöj­da av det­ta, men dom straf­fas i al­la fall in­te.

2) Sat­sa på spår­vag­nar. Ex­em­pel: Spår­väg Ci­ty hal­tar be­tänk­ligt – den bor­de gått till Ropsten och Väst­ra Kungs­hol­men redan nu – istäl­let så ver­kar man fö­re­dra bus­sar som in­te di­rekt är re­na ens med s.k. mil­jö­bräns­le – häng­er in­te rik­tigt med i sväng­ar­na. Skall vi ha ba­ra bus­sar och cyklar i fram- ti­den el­ler? En gång i ti­den ha­de be­vis­li­gen Stock­holm en hel del spår­vägs­tra­fik ovan mark – li­te nostal­gi­var­ning kanske, men det kanske är dags igen för me­ra spår­vag­nar?

3) En gång för al­la, bör­ja re­do­vi­sa vad saker kos­tar. Vad kos­tar da­gens SL-bil­jett­sy­stem i drift, och vad drar det in – är det till och med lön­samt att er­bju­da gra­tis SL tra­fik för re­se­nä­rer? Nu vrids dis­kus­sio­ner­na som att ”SL-Kor­tet be­ta­lar hal­va tra­fi­kens kost­nad” - och det stäm­mer sä­kert, men sam­ti­digt ver­kar den kost­na­den för att en­bart dri­va och un­der­hål­la SL-Kor­ten li­ka myc­ket som hal­va tra­fi­ken kos­tar. Ge­nom att dribb­la bort kor­ten ver­kar man för­sö­ka vi­sa på att SL-kor­tet krävs? Det kanske är en för­lust­af­fär om man verk­li­gen skär­skå­dar siff­ror­na?

Det finns minst li­ka många åsik­ter om allt som det finns per­so­ner. Men det jag vill få fram är att man in­te en­bart kan hål­la på och be­straf­fa be­folk­ning­en he­la ti­den, ut­an man mås­te vå­ga ta po­si­ti­va be­slut. Det ser jag in­te att det görs idag.

FOTO: MOSTPHOTOS

FÖR­SLAG. In­sän­dar­skri­ben­ten vill se fler kre­a­ti­va lös­ning­ar för Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.