Fixa bil­vä­gar som fung­er i stäl­let

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Bi­lis­ten

Kom­men­tar på ar­ti­keln: ”Trots mil­jö­mål – bilå­kan­det ökar”

”År 2030 är tan­ken att bilå­kan­det ska mins­ka med cir­ka 30 pro­cent i re­la­tion till år 2012”, står det i ar­ti­keln. Låt tan­ken va­ra att tra­fi­ken ska fly­ta istäl­let! Den åt­gärd som be­hövs är att Ring­le­den änt­li­gen byggs. Väg­byg­gen gör att tra­fi­ken fly­ter bätt­re trots att bi­lar­na blir fler, med kor­ta­re kö­er och mind­re ut­släpp till följd vil­ket be­vi­sas av Nor­ra och Söd­ra län­ken. Des­sa väg­byg­gen ut­gör där­för ett för mil­jö­par­ti­et full­stän­digt livs­far­ligt pre­ju­di­kat – tänk er ba­ra vad en full­bor­dad ring­led skul­le in­ne­bä­ra, det är lätt att för­stå var­för tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén är så de­spe­rat. Är det någon­ting en mil­jö­par­tist av­skyr så är det ett fun­ge­ran­de väg­nät. Han åbe­ro­par där­för ic­ke-lös­ning­en cy­keln, och det­ta mitt i vin­tern dess­utom, den års­tid när man bör dra så li­te upp­märk­sam­het som möj­ligt till hur få cy­klis­ter­na är.

Pub­li­ce­rad för­ra vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.