Strö­mav­brott? Pft! Jag har haft mörkt i tre dygn

Vi i Vasastan - - Vasastan - VEC­KANS KÄNSLA

Två gång­er på två vec­kor har Sö­derort klap­pat ihop. För­ra vec­kan var det Årsta­dal och Lil­je­holms­ka­jen som blev ut­an vat­ten näs­tan en hel dag och den här vec­kan var det strö­mav­brot­tet som drog igång ka­ta­stroftän­ket hos stads­bor­na. El­ler ing­et tänk alls kanske. Do­me­da­gen var kom­men, åt­minsto­ne på Fa­ce­book. Det är skräm­man­de än­då. Hur lam­slag­na män­ni­skor blir av att ström­men är bor­ta någ­ra tim­mar el­ler att vatt­net är bor­ta en knapp dag. Det är en sak att den stil­lastå­en­de kol­lek­tiv­tra­fi­ken tär på tå­la­mo­det (men det gör den var och varan­nan dag om vint­rar­na i Stock­holm, så vid det här la­get bor­de de fles­ta va­ra va­na). Och att al­la har oli­ka be­hov för att kla­ra av var­da­gen fat­tar vem som helst. Men att bli för­kros­sad över att du får äta en svet­tig fral­la med smör och ost till fru­kost, lunch och mid­dag en dag och skip­pa mor­gon­duschen, plattång­en och kvälls­ba­det en an­nan – det mi­na vän­ner, är ing­en ka­ta­strof. Det en­da som kan lik­nas vid en ka­ta­strof i det är män­ni­skors be­hov av att tyc­ka synd om sig själ­va och vält­ra sig i sin egen och and­ras för­ödan­de till­va­ro på Fa­ce­book.

Det var ett strö­mav­brott. Tio dju­pa an­de­tag och ett fam­lan­de i mörk­ret se­na­re är ditt liv helt åter­ställt igen. Du som drab­ba­des av strö­mav­brot­tet kom­mer bli för­ban­nad när jag av­slö­jar att jag in­te är bo­satt i Sö­derort själv. Men om jag sä­ger att det va­rit ström­löst hos mig i tre da­gar, är jag kva­li­fi­ce­rad för Hung­er Ga­mes då?

Jag kan var­ken kal­las prep­per el­ler sur­vi­va­list och jag har in­te gjort det till min livs­stil el­ler hob­by att för­be­re­da mig för en möj­lig ka­ta­strof. En säk­ring gick och se­dan dess har mitt an­ti­ka propp­skåp strej­kat. Men hör och häp­na, än­nu går det ing­en nöd på mig.

JON­NA CLAES­SON

Re­por­ter

Pra­ta med mig! jon­na.claes­son @di­rekt­press.se

NÖJD. Återupp­stån­del­sen från en jet­lag. Jag blir sak­ta men sä­kert mig själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.