Finsk lapp­hund ska få barnen att lä­sa

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Hun­den Te­o­do­ra ska un­der ett an­tal fre­da­gar fram­ö­ver hjäl­pa ele­ver från Gustav Va­sa sko­la att trä­na sig på att lä­sa på Stads­bib­li­o­te­ket.

Te­o­do­ra och hen­nes hus­se Max El­ne­rud har gått en ettå­rig ut­bild­ning på Lin­néu­ni­ver­si­te­tet för bib­li­o­te­ka­ri­er och de­ras hun­dar.

– Många barn blir pres­sa­de av att lä­sa högt för en vux­en el­ler in­för en klass. Spe­ci­ellt om man har svårt att lä­sa el­ler är blyg.Te­o­do­ra lyss­nar ba­ra, hon re­a­ge­rar in­te om nå­gon sta­kar sig. Och när man kän­ner sig trygg kom­mer läs­lus­ten au­to­ma­tiskt, sä­ger Max El­ne­rud.

Nu bor in­te jag i Stock­holm men Råd­mans­ga­tan är ett stort svart hål. Vad är det? Var­för finns den? Och vad gör man där?

@Nick­tor­ley be­trak­tar Stock­holm ut­i­från. Nå­gon som

kan sva­ra?

FOTO: SANDRA SPORRENSTRAND

LÄSTRÄNAR. Te­o­do­ra lyss­nar på Est­her som övar på att lä­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.