Stjärnkock bakom Sös nya fin­mat

Vi i Vasastan - - Stockholm - Pa­trik Wirén

Ett nytt kök och en me­ny be­stå­en­de av minst 12 rät­ter. Med det nya kon­cep­tet, ut­veck­lat i sam­ar­be­te med en av lan­dets namn­kun­ni­gas­te koc­kar, ska pa­ti­en­ter­na på SÖS äta sig fris­ka.

Sö­der­sjuk­hu­sets nya kök och pla­ne­ra­de sats­ning på sjuk­hus­ma­ten har va­rit på gång länge. Men nu är det slut­li­gen dags. Re­dan på tis­dag kom­mer den förs­ta pa­ti­en­ten att kun­na äta mat som la­gats i det nya kö­ket. Se­dan sker ett suc­ces­sivt in­fö­ran­de fram till den 3 ju­ni då ma­ten ska va­ra till­gäng­lig för he­la Sös.

”Känns jät­te­bra”

Häl­so- och sjuk­vårds­lands­tings­rå­det Anna Star­brink (L) är en av dem som jub­lar över att kö­ket nu blir verk­lig­het.

– Det har ta­git lång tid, men nu känns det jät­te­bra att det är på plats, sä­ger hon vid en press­träff på Sö­der­sjuk­hu­set på tis­da­gen.

Sam­ti­digt med det nya kö­ket in­förs ock­så ett mål­tids­kon­cept an­pas­sat ef­ter pa­ti­en­ter­nas in­di­vi­du­el­la be­hov. Ti­di­ga­re har ba­ra en maträtt er­bju­dits, nu blir det istäl­let he­la 12-14 rät­ter som pre­sen­te­ras från en väl till­ta­gen me­ny.

Au­ja­lay har va­rit med

Tv-koc­ken Mar­kus Au­ja­lay har va­rit in­vol­ve­rad i pro­jek­tet se­dan star­ten för sju år se­dan och sä­ger att han har rol­len av coach och bi­drar med ex­pert­hjälp.

– För mig per­son­li­gen vil­le jag va­ra med till var­je pris. De som kom­mer hit har in­te själ­va valt det och ing­en vill egent­li­gen va­ra här. Om jag då kan bi­dra till att de får det bätt­re är det fan­tas­tiskt. Dess­utom vi­sar forsk­ning att pa­ti­en­ter som äter bra ock­så blir fris­ka­re snab­ba­re, kon­sta­te­rar han.

De som kom­mer hit har in­te själ­va valt det. Om jag då kan bi­dra till att de får det bätt­re är det fan­tas­tiskt.

FOTO: LINDA GREN

NYSTART. Sö­der­sjuk­hu­set har fått eget kök ef­ter att all­tid ha va­rit ut­an. Här syns Ma­ria Gustavs­son och tv-koc­ken Mar­kus Au­ja­lay för­be­re­da da­gens ser­ve­ring.

ME­NY. Kikärts- och qui­o­no­a­biff samt en barn­vän­lig korv­stro­ganoff plus des­sert in­går i me­nyn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.