Mo­bil­jät­ten öpp­nar förs­ta flagg­skepps­bu­ti­ken i Ci­ty

Vi i Vasastan - - Stockholm - Cla­rence Fren­ker 073-600 69 00 cla­rence.fren­ker @di­rekt­press.se

Sams­ung Electro­nics ska öpp­na sin förs­ta flagg­skepps­bu­tik i Sve­ri­ge.

En­ligt tid­ning­en Fas­tig­hets­värl­den har elekt­ro­nik­jät­ten teck­nat hy­res­av­tal för en lo­kal på Kungs­ga­tan.

Nu står det klart att Sams­ung öpp­nar en egen flagg­skepps­bu­tik i Stock­holm. En­ligt tid­ning­en Fas­tig­hets­värl­den har den Syd­ko­re­ans­ka tek­nik­jät­ten teck­nat ett hy­res­kon­trakt på Kungs­ga- tan 30 i Nor­ra Kungs­tor­net, där bu­ti­ken vän­tas öpp­na se­na­re i vår.

En­ligt Fas­tig­hets­värl­den är den nya bu­tiksy­tan på 225 kvadrat­me­ter och ska in­rym­ma en ”ak­ti­vi­tet­s­y­ta” för va­ru­mär­ket med fo­kus på mo­bil­te­le­fo­ni och IoT (In­ter­net of things).

Fö­re App­le

Bu­ti­ken är Sams­ungs förs­ta eg­na i Sve­ri­ge och öpp­nan­det in­ne­bär att fö­re­ta­get hin­ner fö­re sin kon­kur­rent App­le med att eta­ble­ra sig i Stock­holms cen­tra­la de­lar.

Sams­ungs nya bu­tik är det and­ra till­skot­tet av in­ter­na­tio­nel­la stor­va­ru­mär­ken som på se­na­re tid valt att gö­ra sitt in­tåg i Stock­holm. För två vec­kor se­dan be­kräf­ta­des att även den ja­pans­ka klädjät­ten Uniqlo öpp­nar sin förs­ta Sve­ri­ge-bu­tik på Hamn­ga­tan i Stock­holm.

SNART. Sams­ung öpp­nar flagg­skepps­bu­tik i Ci­ty.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.