Lä­ka­ren Christi­an be­rät­tar om si­na mis­sar och Ros­ling

Vi i Vasastan - - Stockholm - Jon­na Claes­son

Christi­an Unge ar­be­tar som lä­ka­re på Hud­dinge sjuk­hus, dri­ver en po­pu­lär podd och var Hans Ros­lings lär­junge. Nu har han släppt sin fjär­de bok med den skräm­man­de ti­teln ”Har jag en då­lig dag kanske nå­gon dör”.

I ton­å­ren var Christi­an Unge helt sä­ker på en sak – han skul­le IN­TE bli lä­ka­re. Allt som ha­de med na­tur­kun­skap, ke­mi och bi­o­lo­gi att gö­ra var trist och in­tres­set för mu­si­ken och re­sor väx­te sig stör­re.

Men ett mö­te med Lä­ka­re ut­an grän­ser på mit­ten av 90-ta­let fick ho­nom att tän­ka om.

– Jag blev mer och mer in­tres­se­rad av lä­ka­ryr­ket på grund av dem. Jag vil­le job­ba för Lä­ka­re ut­an grän­ser och fo­ku­se­ra­de på att ta mig ut i värl­den. Jag bör­ja­de hänga runt Hans Ros­ling på den Glo­ba­la in­sti­tu­tio­nen på Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet. Han var som en ex­tra­pap­pa och blev min hand­le­da­re un­der ti­den jag gjor­de min av­hand­ling, be­rät­tar Christi­an.

Christi­ans förs­ta upp­drag för Lä­ka­re ut­an grän­ser i Burun­di, 2002, var choc­kar­tat.

Han ha­de ta­git på sig ett stort an­svar som en­sam lä­ka­re på ett li­tet sjuk­hus och kom i kon­takt med bå­de Ma­la­ria, hiv och aids för förs­ta gång­en.

– Det var om­tum­lan­de och nytt. Jag sprang om­kring dyg­net runt och såg hur pa­ti­en­ter ba­ra dog över­allt. Jag ha­de jät­tesvårt att an­pas­sa ar­be­tet till en bra ni­vå och väg­ra­de ac­cep­te­ra att det in­te var sam­ma för­ut­sätt­ning­ar där som hem­ma i Sve­ri­ge.

”Ett sätt att ven­ti­le­ra”

På sjuk­hu­set i Burun­di fanns inga red­skap att till­gå. Christi­an fick job­ba med si­na hän­der och ett ste­to­skop och när fru­stra­tio­nen blev ohan­ter­lig bör­ja­de han skri­va.

– Det här var i bör­jan av 2000-ta­let. Det fanns ett li­tet in­ter­net­kafé i en by långt bort och jag bör­ja­de skic­ka mejl hem och spa­ra­de ner mi­na an­teck­ning­ar för da­gen på en dis­kett. Det blev mitt sätt att ven­ti­le­ra och blev ock­så mitt un­der­lag till nya boken.

Sto­ra kun­skaps­skill­na­der

”Har jag en då­lig dag kanske nå­gon dör”, är den skräm­man­de ti­teln på Christi­ans nya bok.

– För dig som pa­ti­ent är den skräm­man­de, jag för­står det. I den här boken tar jag på mig rol­len som det svar­ta få­ret och be­rät­tar om mi­na miss­tag som lä­ka­re. Vi har en fan­tas­tisk vård i Sve­ri­ge och vi träf­far tu­sen pa­ti­en­ter om året. Men själv­klart sker det miss­tag, sä­ger Christi­an och fort­sät­ter:

– Även om du in­te vill hö­ra det så mås­te jag be­rät­ta att det är en stor skill­nad på kun­skap mel­lan oli­ka lä­ka­re. Jag tyc­ker att lä­ka­res kun­skap ska kon­trol­le­ras med jäm­na mel­lan­rum och att che­fer runt om på av­del­ning­ar­na ska vå­ga va­ra hår­da­re i vad som krävs för att ar­be­ta på ett sjuk­hus. Det är en del kri­tik i boken, men den är kon­struk­tiv och många frå­gor får vi be po­li­ti­ker­na sva­ra på.

När Christi­an in­te job­bar på aku­ten, spe­lar in pod­den ”Ron­den” el­ler skri­ver böc­ker um­gås han myc­ket med fa­mil­jen hem­ma i Enske­de. Men att han skul­le va­ra en pro­fil i om­rå­det tror han in­te.

– Jag äls­kar att va­ra hem­ma och pyss­la med barnen, men om nå­gon an­nan bryr sig om mig här tror jag in­te. Dä­re­mot ver­kar Coop vid Soc­ken­plan va­ra en knut­punkt för för­fat­ta­re. Tyd­li­gen häm­tar även Ca­mil­la Läck­berg si­na bokex­em­plar där, sä­ger han och skrat­tar.

FOTO: LINDA GREN

ORÄTTVISOR. Christi­an har ett min­ne från Burun­di. ”En poj­ke ha­de ra­sat i vikt och var kiss­nö­dig he­la ti­den. Jag ana­de att han ha­de fått di­a­be­tes och tog ett soc­ker­prov. I Sve­ri­ge ha­de jag be­rät­tat att han ha­de di­a­be­tes och att han skul­le få me­di­cin som skul­le hjäl­pa ho­nom. Den här gång­en fick jag sä­ga att han ha­de di­a­be­tes och att han skul­le gå hem och dö.”

FOTO: LINDA GREN

46 år. Stock­holm.

Sam­bo och tre barn, ett tvil­ling­par och en 10-åring.

Gör: Ar­be­tar som över­läka­re på aku­ten vid Hud­dinge sjuk­hus. För­fat­ta­re och pod­da­re.

Bak­grund: Egenut­gi­va­re av dec­kar­ro­ma­nen ”Tur­ka­narap­por­ten” som sål­de över 26 000 ex­em­plar. Han har job­bat för Lä­ka­re ut­an grän­ser (MSF) i Afri­ka och dis­pu­te­ra­de 2010 i Glo­bal Häl­sa för Hans Ros­ling med fle­ra. BOKMAL. Christi­an är en bok­slu­ka­re och har fle­ra tips på böc­ker en ba­ra mås­te lä­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.