Fram­tids­pla­nen: Pra­ta med dö­da

Vi i Vasastan - - Stockholm - Christof­fer Röst­lund Jons­son

Vill du pra­ta med dö­da släk­ting­ar? En be­grav­nings­by­rå sö­ker nu fri­vil­li­ga för att ut­veck­la en tek­nik för att pra­ta med and­ra si­dan. Det är dags för de dö­das bot.

Med hjälp av så kal­lad ar­ti­fi­ci­ell in­tel­li­gens (AI) vill man ska­pa en di­gi­tal ko­pia av den dö­de, en död­bot.

På så sätt ska de sör­jan­de för all fram­tid kom­mu­ni­ce­ra med den som ki­lat vidare.

El­ler, ja, en konst­gjord ver­sion i al­la fall. ”Ett le­van­de min­ne av de dö­da som kan på­min­na oss”, som be­grav­nings­by­rån ut­tryc­ker det.

Sö­ker fri­vil­li­ga

Nu söks fri­vil­li­ga som kan tän­kas stäl­la upp för att ut­veck­la tek­ni­ken.

Stock­hol­mDi­rekt ring­de den an­sva­ri­ge för att frå­ga om det här än­då in­te är ett skämt.

– Ett skämt? Nej, ab­so­lut in­te. Vi sö­ker fri­vil­li­ga till just det. Men det är gi­vet­vis en fram­ti­da lös­ning. En vi­sion vi har. Förr ha­de man in­te så myc­ket att min­nas med: en hår­lock, gips­av­gjut­ning­ar. Nu har vi fo­ton och vi­de­or. Det här är näs­ta steg, sä­ger Char- lot­te Ru­ni­us, vd på Fe­nix be­grav­nings­by­rå­er.

Det som Fe­nix sö­ker är test­per­so­ner som vill va­ra med ut­veck­la AI-sy­ste­met så att bo­ten lär sig kom­mu­ni­ce­ra pre­cis som män­ni­skan. So­ci­a­la me­di­er, e-post och chat­tar ska kart­läg­gas och ko­pie­ras så att den di­gi­ta­la ver­sio­nen kan ut­tryc­ka sig på sam­ma sätt.

Mås­te fö­ra över da­ta

Med and­ra ord: in­nan din äls­ka­de tar ner skyl­ten ska hen fö­ra över till­räck­ligt myc­ket da­ta i sy­ste­met så att du kan chat­ta även ef­ter att bäst fö­re-da­tu­met gått ut.

För än så länge fun­ge­rar det här ba­ra med text. Men på sikt hop­pas Char­lot­te Ru­ni­us att det ska gå att sty­ra upp munt­li­ga kon­ver­sa­tio­ner via 3D-fil­mer från and­ra si­dan.

Det krä­ver då att per­so­nen spe­lar in sig själv in­nan den dör.

– Den här tek­ni­ken finns. En en­kel va­ri­ant kan du gö­ra själv hem­ma re­dan nu. Men att ta det ett steg läng­re krä­ver för­fi­ning. I fram­ti­den kom­mer du att kun­na um­gås med kän­di­sar på det här sät­tet. Men vi har min­nes­per­spek­tiv och vill un­der­sö­ka hur vi ska kun­na tilläm­pa det.

Men är verk­li­gen folk in­tres­se­ra­de av det här?

– Jag tror det. Vis­sa tit­tar mer på gam­la bil­der, and­ra mind­re. Hur man sör­jer och minns är in­di­vi­du­ellt. Är du in­te van vid den här sor­tens tek­no­lo­gi är du kanske in­te först att tes­ta det här, sä­ger Char­lot­te Ru­ni­us.

– Men män­ni­skor blir allt mer va­na vid tek­no­lo­gin och vi vill ploc­ka fram en pro­to­typ.

FOTO: LEIF OLDENBURG OCH PRESSBILD

SAMTALET FORT­SÄT­TER. I fram­ti­den blir in­te det här slu­tet på kon­ver­sa­tio­nen. ”Den här tek­ni­ken finns re­dan”, me­nar Char­lot­te Ru­ni­us, vd på Fe­nix.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.