An­rikt bad i Gam­la stan tar in an­tik­va­rie för re­no­ve­ring

Vi i Vasastan - - Stockholm - Eli­na Lund­berg

En stor re­no­ve­ring vän­tar för Stor­kyr­ko­sko­lan och Est­nis­ka sko­lan i Gam­la stan som kom­mer att eva­kue­ras un­der drygt ett år. Sam­ti­digt rustas stads­de­lens lil­la bad­hus.

Skol­bygg­na­der­na på Svart­manga­tan från 1800-ta­let rym­mer bå­de kom­mu­na­la grund­sko­lan Stor­kyr­ko­sko­lan och pri­va­ta Est­nis­ka sko­lan. To­talt går här näs­tan 400 ele­ver. Nu ska fas­tig­he­ter­na re­no­ve­ras.

Ven­ti­la­tion och stam­mar mås­te by­tas och sko­lor­na kom­mer att be­hö­va eva­kue­ras un­der re­no­ve­ring­en. Just nu ut­reds om det går att töm­ma skol­bygg­na­der­na i etap­per el­ler om al­la mås­te eva­kue­ras sam­ti­digt. Ett be­slut om hur sko­lor­nas kom­mer att på­ver­kas av re­no­ve­ring­en ska tas se­na­re i vår.

Pla­nen är att om­bygg­na­tio­nen ska star­ta hös­ten 2019 och på­gå un­der he­la 2020.

Stor­kyr­ko­ba­det re­no­ve­ras

I sam­band med att sko­lor­na rustas upp ska även det lil­la Stor­kyr­ko­ba­det som lig­ger i Est­nis­ka sko­lans käl­la­re re­no­ve­ras.

Ba­det var för­ra året ned­lägg­nings­ho­tat ef­tersom skol­fas­tig­hets­bo­la­get Si­sab och ut­bild­nings­nämn­den, som ti­di­ga­re stått för drift och un­der­håll av ba­det, in­te läng­re vil­le be­kos­ta det. Men ef­ter en ihär­dig kamp av bo- en­de i Gam­la stan bac­ka­de sta­den och såg till att lö­sa fi­nan­sie­ring­en som nu lig­ger på fas­tig­hets­nämn­den.

Själ­va re­no­ve­ring­en av ba­det kom­mer dock Si­sab att be­kos­ta. Ba­dets stam­mar be­hö­ver ock­så by­tas.

– Pla­nen är att ri­va ba­det ner till kon­struk­tions­be­tong­en för att kom­ma åt al­la rör och by­ta all tek­nisk ut­rust­ning. Vi har en an­tik­va­rie in­kopp­lad så att vi kan åter­stäl­la ba­det till det skick det var in­nan, sä­ger Tho­mas Berg­sell, press­an­sva­rig på Si­sab.

To­talt vän­tas re­no­ve­ring­en av sko­lor­na och ba­det kos­ta 46 mil­jo­ner kro­nor.

FOTO: MOSTPHOTOS

UPPRUSTNING. Stor­kyr­ko­sko­lan, Est­nis­ka sko­lan och Storkykro­ba­det ska re­no­ve­ras un­der 2019/2020.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.