Här kan sta­den få nytt gång­stråk med ut­sikt

Vi i Vasastan - - Stockholm - Sop­hie Stig­fur

Ett 300 me­ter långt nytt pro­me­nad­stråk med ut­sikt över Rid­dar­fjär­den. Det kan bli verk­lig­het när sta­den nu sjö­sät­ter en ut­red­ning för att ska­pa ”Mon­te­li­us­vä­gen 2.0.”

Som Stock­hol­mDi­rekt ti­di­ga­re be­rät­tat ut­reds just nu för­ut­sätt­ning­ar­na för att byg­ga 70 nya lä­gen­he­ter mell an Hö­ga­lids­ga­tan och Skin­nar­viks­ring­en, samt vid Kristi­ne­hovs­ga­tan. Om byg­get blir av in­ne­bär det att en del av berg­mar­ken och dung­en väs­ter om kvar­te­ret Dolo­mi­ten kom­mer att för­svin­na, vil­ket ti­di­ga­re or­sa­kat ett visst mot­stånd.

För att kom­pen­se­ra för bort­fal­let av grön­om­rå­de kom­mer sta­den nu ut­re­da möj­lig­he­ten att an­läg­ga ett helt nytt pro­me­nad­stråk längs Skin­nar­viks­ber­get, en­ligt ett färskt be­slut med ar­bets­namn ”Mon­te­li­us­vä­gen 2.0” i ex­plo­a­te­rings­nämn­den.

– Al­la som va­rit vid Mon­te­li­us­vä­gen vet att man blir glad i he­la sjä­len av att gå där. Det här skul­le bli som en fri­ståen­de fort­sätt­ning där man får sam­ma fan­tas­tis­ka ut­sikt, sä­ger An­ders Gö­rans­son (S), ord­fö­ran­de i stads­dels­nämn­den och le­da­mot i ex­plo­a­te­rings­nämn­den.

Star­ten på det nya gång­strå­ket skul­le en­ligt för­sla­get kun­na ham­na i Skin­nar­vikspar­ken, vid Yt­ters­ta Tvärgränds för­läng­ning, och se­dan lö­pa ös­ter ut ne­dan­för ber­get till Lud­vigs­bergs­ga­tan – som i sin tur an­slu­ter till Tor­kel Knuts­sons­ga­tan och bron över till den väl­be­sök­ta in­spi­ra­tions­käl­lan: Mon­te­li­us­vä­gen.

To­talt upp­skat­tas den nya pro­me­nad­s­träc­kan kun­na bli mel­lan 250 och 300 me­ter lång.

– Ex­akt hur själ­va sträck­ning­en skul­le se ut är svårt att sä­ga i nu­lä­get, det får ut­red­ning­en vi­sa. Men jag tyc­ker det här vo­re ett fan­tas­tiskt sätt att till­gäng­lig­gö­ra vack­ra ytor i ett om­rå­de som i dag in­te är helt lätt att ta sig fram i, sä­ger An­ders Gö­rans­son (S).

FOTO: ANNA RÖNNQVIST

VY. Ut­sik­ten över Rid­dar­fjär­den. Bil­den är ta­gen i ett an­nat sam­man­hang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.