Jag kanske bär till­ba­ka mi­na ski­vor

Vi i Vasastan - - Stockholms Helg - MIM­MI EP­STE­IN Nö­jes­re­por­ter Pra­ta med mig! mim­mi.ep­ste­in @di­rekt­press.se

Nu har även jag bu­rit upp min cd- och vi­nyl­sam­ling till vin­den. Som ny­in­flyt­tad på 24 kvadrat­me­ter mås­te man va­ra ef­fek­tiv. Som så många and­ra strea­mar jag nu­mer min mu­sik, och det är ju väl­digt smi­digt.

Men det finns ock­så si­tu­a­tio­ner när det in­te är så kul. Till ex­em­pel när man lyss­nar på en spel­lis­ta som tar slut och nå­gon av al­go­rit­men ”re­kom­men­de­rad” låt bör­jar spe­las. I al­la fall när man har nå­gon hem­ma som man in­te kän­ner så väl och som man kanske vill im­po­ne­ra på.

Mig hän­de det för in­te allt­för län­ge­se­dan. Vi ha­de lyss­nat på en blan­dad spel­lis­ta med myc­ket Thå­ström. Det tol­ka­de Spo­ti­fy som att jag skul­le gil­la al­la svens­ka me­del­ål­ders män som släp­per ski­vor. Uno Sven­ning­s­son och ”Un­der ytan” drog igång på full vo­lym.

Han tit­ta­de på mig. Det blev en spe­ci­ell stäm­ning. Det fanns lik­som in­te så myc­ket att sä­ga. Vi kun­de i al­la fall skrat­ta åt det.

Men jag över­vä­ger att ta ner mi­na ski­vor från vin­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.