In­di­vi­den i fo­kus i årets do­ku­men­tär­filmfes­ti­val

Vi i Vasastan - - Stockholms Helg - Christof­fer Röst­lund Jons­son

Vem är du? Vem är jag?

Filmfes­ti­va­len Tem­po tar av­stamp i al­las vå­ra le­van­de cha­ra­der när de ser­ve­rar do­ku­men­tä­rer på te­mat per­so­na.

Det här blir 19:e året för do­ku­men­tär­filmfes­ti­va­len Tem­po. Te­mat är per­so­na, ett be­grepp in­om psy­ko­lo­gin som be­skri­ver hur vi väl­jer att vi­sa upp oss för and­ra.

Me­lis­sa Lind­gren, konst­när­lig le­da­re, var­för är det­ta in­tres­sant?

– Vi har sett den tren­den i två år in­om den in­ter­na­tio­nel­la do­ku­men­tär­fil­men. Det är myc­ket in­di­vid­fix­e­ring, med bi­o­gra­fi­er på kän­di­sar och många ka­rak­tärs­driv­na verk.

Do­ku­men­tä­ren om Sil­va­na Imam, är ett ex­em­pel. Så det är spän­nan­de att grä­va i, och ki­ka på hur vi väl­jer att fram­stäl­la oss själ­va på oli­ka sätt. Främst i so­ci­a­la me­di­er. En an­nan aspekt är att vi kopp­lar till det etis­ka och vill ifrå­ga­sät­ta hur man an­vän­der rik­ti­ga män­ni­skor. Det finns all­tid en risk att man ex­plo­a­te­rar.

Är det här ba­ra en trend i bran­schen just nu, el­ler har vi män­ni­skor änd­rats?

– Jag tror de speg­lar sam­ti­den då vi är mer fix­e­ra­de på in­di­vi­den, som får mer fo­kus än det kol­lek­ti­va. Och det märks såklart i film och kul­tur. Visst, det sa man på 80-ta­let ock­så. Men allt går i cyk­ler. Och nu med so­ci­a­la me­di­er är det på ett helt an­nat sätt och med en helt an­nan räck­vidd. Vil­ken bok­ning är du mest stolt över? – Oj, myc­ket. ”Fa­ces, pla­ces” av frans­ka 89-åri­ga Ag­nès Var­da, är en. Hon är en le­gend i sig själv och det är en tung ti­tel, där hon och den 50 år yng­re graf­fiti­konst­nä­ren JR gör en ge­men­sam ro­ad trip i Frank­ri­ke. Se­dan ”The fi­nal ye­ar” om Oba­mas sista år som pre­si­dent. Det är en unik och no­stal­gisk åter­blick. De fil­mar un­der val­kam­pan­jen och al­la i hans stab är över­ty­ga­de om att Clin­ton ska vin­na, och se­dan att se den choc­ken när det in­te blev så – det är job­bigt när man nu vet hur det blev. Och svens­ka tit­lar? – Jag vill puf­fa vå­ra kort­fil­mer. Kort­fil­mer får säl­lan så myc­ket upp­märk­sam­het. Men vi har tio helt fan­tas­tis­ka svens­ka kor­ti­sar, som är allt från konst­fil­mer till tra­di­tio­nellt be­rät­tan­de, och myc­ket hu­mor.

Tem­po äger rum den 5-11 mars. Läs mer och se he­la pro­gram­met på tempo­fes­ti­val. se.

Det är myc­ket in­di­vid­fix­e­ring, med bi­o­gra­fi­er på kän­di­sar och många ka­rak­tärs­driv­na verk.

FOTO: ANNA-RONJA JÖNIS

BOSS. Tem­pos konst­chef Me­lis­sa Lind­gren gil­lar svens­ka kor­ti­sar. Ovan: Ag­nès Var­da är 89 bast och en le­gen­dar in­om do­ku­men­tärsce­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.