Hy­res­rät­ter till max

Vi i Vasastan - - Hemma - Mi­chael Toll

HYRESRÄTTSREKORD.

pri­va­ta byggak­tö­rer ska få fler mar­kan­vis­ning­ar.

– Det är in­te bra när de kom­mu­na­la bo­la­gen får för stor del av ka­kan. För att nå en hög bygg­takt be­hö­ver vi va­ra många oli­ka ak­tö­rer som byg­ger Stock­holm, sä­ger Jo­a­kim Lars­son.

Hur kan ut­gång­en i hös­tens val för­änd­ra vad som byggs i Stock­holm?

– Nå­got för­enk­lat kan man sä­ga att vi So­ci­al­de­mo­kra­ter vill byg­ga nya hy­res­rät­ter, mo­de­ra­ter­na vill säl­ja av, sä­ger Jan Va­le­skog.

Jo­a­kim Lars­son hål­ler in­te alls med.

– Det där är ba­ra lar­vigt. De hy­res­rät­ter som byggs just nu är så­dant som mo­de­ra­ter­na har fat­tat be­slut om. Jag ser gär­na att hälf­ten av det som byggs är hy­res­rät­ter, men vi mås­te lå­ta skick­li­ga och kun­ni­ga pri­va­ta ak­tö­rer ock­så få mar­kan­vis­ning­ar och del­ta i bygg­na­tio­nen av Stock­holm.

FOTO: MOSTPHOTOS

REKORDTAKTER. An­ta­let hy­res­rät­ter som byggs nu är på re­kord­ni­vå­er, vil­ket ser ut att fort­sät­ta un­der 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.