Välj rätt plats för No­bel Cen­ter

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Jan Larsén, vd Ström­ma Tu­rism & Sjö­fart AB

No­bel­pri­set står för ve­ten­skap, för­nuft, hu­ma­nism och fred. Låt det­ta präg­la även be­slu­tet om plat­sen för No­bel Cen­ter. Bla­si­e­hol­men är helt fel plats. Pla­ce­ring­en kom­mer att or­sa­ka tra­fik­ka­os vid var­je eve­ne­mang på cent­ret. Be­slu­tet om No­bel Cen­ter togs 2011 och 2016 rös­ta­de Stock­holms kom­mun­full­mäk­ti­ge ja till byg­get. Men in­nan spa­den sätts i jor­den mås­te byg­get prö­vas i läns­sty­rel­sen och för­valt­nings­rät­ten.

In­nan dess vill vi in­om Ström­ma Tu­rism och Sjö­fart även ge No­belstif­tel­sen någ­ra ord på vägen. No­bel Cen­ter be­räk­nas att be­sö­kas av 600 000 per­so­ner per år. Vid ett eve­ne­mang som drar fullt hus, 1 100 per­so­ner, skul­le tra­fik­si­tu­a­tio­nen på Bla­si­e­hol­men bli ka­ta­stro­fal och präg­la sto­ra de­lar av ci­tykär­nan. Man kan lätt kon­sta­te­ra att det­ta be­slut in­te präg­lats av va­re sig för­nuft el­ler för den skull fred. Plat­sen för det nya No­bel Cen­ter för­svå­rar även den ma­ri­na verk­sam­he­ten i den myc­ket när­lig­gan­de ham­nen. Stock­holms ham­nar och sta­dens ka­jer är en re­dan knapp re­surs. Ny­till­kom­na far­tyg har svårt att fin­na kaj­plat­ser och kö­er­na är långa.

Stock­holm har sto­ra möj­lig­het att ut­veck­las ge­nom sitt ma­ri­ti­ma kul­tur­arv. I da­gens mo­der­na stad finns ock­så möj­lig­he­ter att be­ly­sa det­ta ge­nom de hi­sto­ris­ka bygg­na­der­na. Da­gens bygg­na­der skul­le myc­ket väl kun­na ut­veck­las po­si­tivt ge­nom bland­ning av kul­tur, tu­rism och den enkla­re in­dust­ri­el­la hamn­verk­sam­he­ten. No­bel Cen­ter skul­le verk­li­gen kun­na va­ra en till­gång – på an­nan plats i Stock­holm. No­belstif­tel­sen mås­te in­se följ­der­na av en pla­ce­ring av cent­ret på Bla­si­e­hol­men. Låt No­bel­pri­set även fort­sätt­nings­vis stå för ve­ten­skap, för­nuft, hu­ma­nism och fred – och in­te or­sa­ken till ett ka­os i en hu­vud­stad byggd på öar.

PLENEN. No­bel Cen­ter på Bla­si­e­hol­men SKRIBENT. Jan Larsén, vd Ström­ma Tu­rism & Sjö­fart AB, tyc­ker till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.