För­sko­lans gla­da be­sök hos de äld­re gran­nar­na

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mim­mi Ep­ste­in

I vec­kan tog barnen på Lyc­ke­boa för­sko­la sin tis­dags­ut­flykt till gran­nar­na på äldre­bo­en­det.

– De ver­kar li­te fa­sci­ne­ra­de av oss, de tyc­ker kanske att vi är kons­ti­ga fåg­lar, sä­ger Chris­ter Tufvesson, 72.

Ef­ter att barnen sjung­it för och fått ap­plå­der sat­te sig någ­ra ner för en prat­stund. Ve­ra An­ders­son har bott på Kattrump­stul­lens äldre­bo­en­de se­dan i sep­tem­ber.

– Vad ro­ligt att ni har så många lek­kam­ra­ter. När jag var li­ka gam­mal som ni så ha­de jag inga, men en stor hund. Jag bod­de i Här­je­da­len och det var en halv­mil till närms­ta gran­ne, sä­ger Ve­ra An­ders­son.

– Jag har ock­så en hund som he­ter Dol­ly, sä­ger Dai­sy som går på Lyc­ke­boa för­sko­la på Tu­le­ga­tan.

– Det het­te min hund ock­så, sä­ger Ve­ra An­ders­son.

En som sjöng med i klas­si­kern ”Var bor du lil­la råt­ta?” var Chris­ter Tufvesson.

– Ja, var­för in­te? Det var jät­te­kul att få be­sök, många har sett fram emot att barnen skul­le kom­ma. Det är all­tid ro­ligt att träf­fa den yng­re ge­ne­ra­tio­nen. De ver­kar fa­sci­ne­ra­de av oss och tyc­ker kanske att vi är kons­ti­ga fåg­lar. Det märks att de är mer själv­säk­ra jäm­fört med när jag var i den ål­dern, sä­ger han och fort­sät­ter:

– De vå­gar stäl­la frå­gor och ifrå­ga­sät­ta, det är bra.

– De lär sig upp­trä­da ti­di­ga­re, fli­kar Ve­ra An­ders­son in.

Kan bli en re­pris

Äldre­bo­en­det och för­sko­lan ägs bå­da av Nor­landia och träf­far­na kan bli åter­kom­man­de.

– Det är ett sätt att ska­pa me­nings­ful­la ak­ti­vi­te­ter och över­bryg­ga ge­ne­ra­tions­ga­pet, sä­ger Jo­han Lig­nell, af­färs­ut­veck­la­re på fö­re­ta­get.

De ver­kar fa­sci­ne­ra­de av oss och tyc­ker att vi är kons­ti­ga fåg­lar.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN

GENERATIONSMYS. Det blev ett lyc­kat mö­te mel­lan Ve­ra An­ders­son, Chris­ter Tufvesson, Lars Lindstrand och för­sko­le­bar­nen Sig­ne, Dai­sy, Astrid och Stel­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.