Ny pa­ke­tut­läm­ning ger upp­ror i Va­sas­tan

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mim­mi Ep­ste­in mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se

Som vi ti­di­ga­re skri­vit är bo­en­de på Svea­vä­gen för­ban­na­de över att fått sitt pa­ke­tut­hämt­nings­stäl­le flyt­tat FRÅN Odeng­a­tan. Nu vi­sar det sig att bo­en­de på Bir­ger Jarls­ga­tan ock­så är upp­rör­da – men av mot­satt an­led­ning.

Fram till i hös­tas har bo­en­de på Svea­vä­gen, med post­num­mer 113 50, häm­tat si­na pa­ket hos Tid­nings­spe­ci­a­lis­ten på Odeng­a­tan.

Nu­me­ra får de ta sig till post­kon­to­ret på Da­la­ga­tan. Nå­got som ir­ri­te­rar vis­sa och som Vi i Va­sas­tan be­rät­ta­de om för ett par vec­kor se­dan.

Post­nords för­kla­ring är att vo­ly­mer­na ökar och att de mås­te be­re­da plats på de oli­ka ut­hämt­nings­stäl­le­na.

Nu vi­sar det sig att 733 bo­en­de kring Bir­ger Jarls­ga­tan och Roslags­ga­tan med post­num­mer 113 54 har fått sitt om­bud flyt­tat till to­baks­af­fä­ren på Odeng­a­tan 30. Ti­di­ga­re har de häm­tat si­na pa­ket på Ica på Bir­ger Jarls­ga­tan 122.

– Helt obe­fo­gat. Ti­di­ga­re var det ba­ra att gå tvärs över ga­tan för att häm­ta pa­ket men nu får al­la läng­re. När jag på­pe­ka­de det fick jag ett up­pen­bart stan­dard­brev, sä­ger Lou­i­se Löwen­hav.

Men det finns en för­kla­ring.

– Det var Ica på Bir­ger Jarls­ga­tan som be­höv­de bli av­las­ta­de och för att Tid­nings­spe­ci­a­lis­ten då in­te skul­le få för många hus­håll så gjor­de vi den här roc­ka­den. Vis­sa får li­te läng­re att gå me­dan and­ra får li­te kor­ta­re. Det var den bäs­ta lös­ning­en för al­la, sä­ger An­net­te San­tell på Post­nord.

FOTO: MIM­MI EP­STE­IN

ROC­KAD. Bo­en­de kring Bir­ger Jarls­ga­tan har fått sitt ut­läm­nings­stäl­le flyt­tat från Ica på sam­ma ga­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.