Rö­da­bergs­sko­lan svä­var

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mim­mi Ep­ste­in

I höst bör­jar ut­bygg­na­den av Rö­da­bergs­sko­lan. Un­der bygg­ti­den är pla­nen att ele­ver­na ska kun­na gå kvar i sko­lan, bland an­nat i en till­fäl­lig pa­vil­jong mot Dan­ne­mo­ra­ga­tan.

I höst star­tar ut­bygg­na­den av Rö­da­bergs­sko­lan som ska va­ra klar 2021.

Då kom­mer sko­lans att bli en 3-pa­ral­lel­lig F-6-sko­la och 5-pa­ral­le­lig 7-9-sko­la med to­talt 1 040 ele­ver.

I dag går strax un­der 650 ele­ver i Rö­da­bergs­sko­lan som dess­utom får en full­stor id­rotts­hall.

Nu­va­ran­de i drotts­sal kom­mer att ri­vas.

Den nya hal­len ska be­tjä­na sko­lan un­der skol­tid och all­män­he­ten kväl­lar och hel­ger.

Ut­bygg­na­den har över­kla­gats av gran­nar till markoch mil­jö­dom­sto­len som av­sla­git ären­det. Mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len med­gav in­te pröv­ning.

Den nya skol­går­den tar över en stor yta av da­gens Sankt Erikspar­ken.

Byg­get kom­mer att ske i etap­per och ele­ver­na ska in­te be­hö­va eva­kue­ras. Dess­utom pla­ne­ras en pa­vil­jong mot Dan­ne­mo­ra­ga­tan som ska ri­vas när ut­bygg­na­den är klar.

– Det är in­te klart att det blir så men vi har sökt bygg­lov, sä­ger Tho­mas Berg­sell på Si­sab.

TILLS VIDARE. Pla­nen är att Rö­da­bergs­sko­lans ele­ver ska kun­na gå kvar i sko­lan un­der bygg­ti­den i den svä­van­de pa­vil­jong­en. Vi­sio­nen för nya sko­lan på lil­la bil­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.